Vedtægter for Seniorgruppen i TAT

Navn, formål og medlemmer

§ 1. Seniorgruppen i TAT (herefter: Seniorklubben) er en partipolitisk neutral landsdækkende klub under For-eningen af tekniske og administrative tjenestemænd, i det følgende benævnt TAT.

§ 2. Medlemskab af seniorklubben er betinget af tidligere medlemskab af TAT, Ministeriernes Kontorforening og andre foreninger, der er eller vil blive sammenlagt med TAT.

§ 3. Seniorklubbens formand er observatør i TAT’s hovedbestyrelse uden stemmeret med seniorklubbens næstformand som suppleant.
Stk. 2. Seniorklubbens medlemmer er tilsluttet Sammenslutningen af CO10’s Senior- og Pensionistforeninger.

§ 4. Seniorklubbens formål er at varetage seniorernes interesser inden for de rammer, der er afstukket i TAT's vedtægter, seniorklubbens vedtægt samt de af TAT's hovedbestyrelse og delegeretmøder trufne beslutninger.
Stk. 2. Seniorklubben skal gennem løbende information orientere seniorerne om pensionsforhold, samt gennem afholdelse af arrangementer i seniorklubbens regi, vedligeholde og fremme det kollegiale samarbejde.

Bestyrelsen

§ 5. Seniorklubben ledes af en bestyrelse på maksimum 6 medlemmer. Hvert medlem af bestyrelsen vælges for en periode af 2 år.
Stk. 2. Formanden repræsenterer, hvor intet andet er fastsat, seniorklubben og er ansvarlig for klubbens dag-lige ledelse.
Stk. 3. Næstformanden bistår formanden og træder i dennes sted ved længere varende forfald.
Stk. 4. Kassereren varetager seniorklubbens kasseforretninger og regnskaber.
Stk. 5. Får medlemmer af bestyrelsen forfald (udtræder af bestyrelsen), indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge og overtager de(t) udtrådte bestyrelsesmedlem(mer)s valgturnus.

Tegningsret

§ 6. Formanden tegner seniorklubben. I tilfælde af forfald tegnes seniorklubben af næstformanden.
Stk. 2. For så vidt angår seniorklubbens økonomiske anliggender tegnes seniorklubben af kassereren eller formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Generalforsamling

§ 7. Generalforsamlingen er seniorklubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på TAT’s hjemmeside (www.tat.dk → TAT Seniorklub. Der udsendes nyhedsmail herom). TAT’s sekretariat skal underrettes herom.
Stk. 2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af seniorklubbens bestyrelse.
Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 8. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

1.    Valg af dirigent.
2.    Bestyrelsens beretning ved formanden.
3.    Godkendelse af regnskab.
4.    Bestyrelsen forelægger budget og forslag til fastsættelse af kontingent.
5.    Indkomne forslag.
6.    Valg af a) formand, b) sekretær og 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
       Valg af c) næstformand og d) kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
       Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
       Valg af 1 revisor for en 2-årig periode
       Valg af 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode.
7.    Eventuelt.

§ 9. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer på generalfor-samlingen.
Stk. 2.Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Opnår forslaget ikke 2/3 flertal, men mere end halvdelen af de
tilstedeværende har stemt for forslaget, skal dette behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget så kan vedtages ved almindeligt flertal.
Stk. 3. Skriftlig afstemning foretages hvis mindst 3 af de tilstedeværende medlemmer tilkendegiver ønske herom.
Stk. 4. Medmindre der kun er det antal kandidater, der skal vælges, foretages alle valg skriftligt.
Stk. 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10. Referat af generalforsamlingen offentliggøres på TAT’s hjemmeside (www.tat.dk → TAT Seniorklub) senest 1 måned efter generalforsamlingen har fundet sted og TAT’s sekretariat underrettes herom. Referatet skal være underskrevet af seniorklubbens formand og generalforsamlingens dirigent.

Ekstraordinær generalforsamling

§11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 2/3 af de adgangsberettigede medlemmer af seniorklubben skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af mo-tiveret dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse.
Stk. 3. Indkaldelse skal ske som for ordinær generalforsamling, jf. § 7, dog med frist senest 2 uger før afhol-delse.

Kontingent

§ 12. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet til seniorklubben.
I kontingentet indgår et af TAT’s hovedbestyrelse eller delegeretmøde fastsat administrationsgebyr til TAT.
Stk. 2. Kontingentet opkræves løbende årligt forud således, at kontingentet betales et år forud fra overgangen til medlemskab af seniorklubben.

Regnskab

§ 13. Seniorklubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Seniorklubbens regnskab føres af kassereren, som modtager alle indbetalinger og forestår alle udbeta-linger.
Stk. 3. Seniorklubbens midler, udover den af bestyrelsen fastsatte maksimale kassebeholdning, skal henstå på seniorklubbens konto i et pengeinstitut.
Stk. 4. Seniorklubbens medlemskartotek føres og vedligeholdes af TAT's sekretariat ved hjælp af foreningens edb-system.
Stk. 5. Årsregnskabet udfærdiges af kassereren og det fremlægges af denne på den årlige generalforsamling i revideret stand efter forelæggelse for bestyrelsen.
Stk. 6. Det reviderede regnskab offentliggøres på TAT’s hjemmeside (www.tat.dk → TAT Seniorklub) snarest efter revisionens afslutning og omdeles på generalforsamlingen.
Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for seniorklubbens økonomiske midler.
Stk. 8. Seniorklubben må ikke stifte gæld.

Revision

§ 14. Revision af regnskabet foretages af 2 revisorer, der vælges på den årlige generalforsamling for en 2-årig periode således, at den ene er på valg i lige år, den anden i ulige år. Der vælges desuden en revisorsuppleant for en 1-årig periode, jf. § 8.

Opløsning af seniorklubben

§ 15. Såfremt seniorklubben opløses overgår dens aktiver til TAT.
Stk. 2. Inden et forslag om seniorklubbens opløsning behandles på en generalforsamling skal forslaget være godkendt af TAT's hovedbestyrelse.
Stk. 3. Såfremt Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd opløses eller fusioneres med en anden organisation, overføres seniorklubbens medlemmer om muligt til den fortsættende organisations tilsvarende afdeling, eller som en særklub under den fortsættende forening.
Der optages forhandling/indgås aftale med TAT’s hovedbestyrelse om seniorklubbens fortsatte råderet over egen økonomi og formue.

§ 16. Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen på en generalforsamling og efterfølgende godken-delse i TAT.

Godkendelsespåtegning:

"Foranstående vedtægter for Seniorklubben i TAT, vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. april 1989 og ændret på generalforsamlingerne den 14. marts 1991, 21. marts 1994, 12. marts 1998, 19. marts 2001, 22. januar 2008, 8. marts 2011 og 1. marts 2022, er godkendt af TAT’s hovedbestyrelse i medfør af TAT's vedtægter, § 41.”