Gruppeliv og kritisk sygdom

Både som medlem af Dansk Told & Skatteforbund - og som ansat i staten - er du sikret ved død eller hvis du får konstateret en kritisk sygdom. Her kan du læse om de to ordninger. Forsikringerne administreres af Forenede Gruppeliv - www.fg.dk


Gruppelivsordning i DTS

Som ordinært medlem af Dansk Told & Skatteforbund er du omfattet af en obligatorisk gruppelivsordning - Aftale nr. 66033. Se forsikringsoversigten her.

Prisen for gruppelivsforsikringen (incl. dækningen ved kritisk sygdom) er aktuelt 106 kr. pr. måned - dette beløb er ikke fradragsberettiget.

Gruppelivsforsikringen er en kollektiv forsikring uden opsparing - en såkaldt risikoforsikring - hvor forsikringen alene udbetales ved gruppemedlemmets død, så længe man er omfatte af forsikringen. Det er uden betydning om døden skyldes ulykke eller sygdom. Forsikringen gælder over hele verden, både i og uden for arbejdstiden og i alle døgnets 24 timer. Død som følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende dækkes ikke af forsikringen. Forsikringen er tilknyttet en dækning ved kritisk sygdom.

Forsikringssummen udbetales ved gruppemedlemmets død til dennes pårørende, medmindre andet skriftligt er aftalt med Forende Gruppeliv. Du kan læse nærmere om udbetaling af forsikringen og begunstigelse på Forenede Gruppelivs hjemmeside her.

Forsikringssummer:
Den højeste forsikringssum er 225.000 kr. ved dødsfald og 100.000 ved kritisk sygdom. Den dækning gælder alle medlemmer, som ikke er fyldt 62 år.

Fra det fyldte 62. år aftrappes forsikringssummen således:

Fyldt 62 år: 175.000 kr. ved dødsfald og 100.000 kr. ved kritisk sygdom.
Fyldt 63 år: 125.000 kr. ved dødsfald og 100.000 kr. ved kritisk sygdom.
Fyldt 64 år: 75.000 kr. ved dødsfald og 75.000 kr. ved kritisk sygdom.
Fyldt 65 år: 25.000 kr. ved dødsfald og 25.000 kr. ved kritisk sygdom.
Fyldt 66 år: 25.000 kr. ved dødsfald og 25.000 kr. ved kritisk sygdom.

Når man fylder 67 år ophører dækningen på de to ordninger.

Forsikringens ophør:
Dækningen ophører ved udgangen af den måned, hvor gruppemedlemmet fratræder sin stilling/udmelder sig af forbundet, dog senest ved udgangen af den måned, hvor dækningen ifølge gruppelivsaftalen ophører.

Hvordan skal de efterladte forholde sig:
Anmeldelse af dødsfald sker til Dansk Told & Skatteforbund, som underretter Forenede Gruppeliv om dødsfaldet.


Kritisk sygdom

Hvis et medlem pådrager sig en "kritisk sygdom" udbetales en forsikringssum jfr. forsikringssummerne ovenfor. Se hvilke "kritiske sygdomme", der er omfattet af forsikringen og de nærmere betingelser her.

Anmeldelse af kritisk sygdom sker via FG´s hjemmeside, hvor du kan logge dig ind med NemID her. Når Forenede Gruppeliv har indhentet alle nødvendige dokumenter, og konstateret, at den stillede diagnose er dækket, sker udbetalingen. Efter udbetaling af en forsikringssum ved kritisk sygdom, bortfalder dækningen for kritisk sygdom.


Gruppeliv i staten

Som ansat i staten er du ligeledes omfattet af en gruppelivsordning med tilknyttet forsikring ved kritisk sygdom i kraft af dit ansættelsesforhold. Aftale nr. 85034.