Fondet af 1844

Fondet af 1844, hvor Dansk Told & Skatteforbund er repræsenteret i bestyrelsen, ejer en række ejendomme med lejligheder, som forbundets medlemmer har mulighed for at leje. I en af ejendommene er der klubværelser, som lejes ud til medlemmers børn. Ved besættelse af klubværelser, prioriteres studerende før ansøgere, som ikke studerer.

Ledige lejligheder og værelser opslås på forbundets hjemmeside. Se eventuelle ledige lejligheder på forsiden af hjemmesiden eller her.

Ejendommene er beliggende på følgende adresser:

  • Nordre Frihavnsgade 50 og A.L. Drewsens Vej 14, Østerbro - 23 lejligheder
  • Livjægergade 28-30, Østerbro - 21 lejligheder
  • Falkoner Allé 22, Frederiksberg - 8 lejligheder
  • Falkoner Allé 77 og Kong Georgs Vej 2, Frederiksberg - 21 lejligheder
  • Mynstersvej 10, Frederiksberg - 29 klubværelser

Ejendommene administreres af Krone Ejendomsadministration v/advokat Anders Fisker. Konkrete spørgsmål vedrørende ejendommene bedes derfor rettet direkte til Krone Ejendomsadministration. Ejendommen på Mynstersvej 10 administrerer Fondet af 1844 dog selv - ved konkrete spørgsmål vedrørende ejendommen kontakt Hanne Bering Tilsted.

Udlejningen sker direkte hos Fondet af 1844. Læs bestyrelsens tildelingskriterier for lejligheder og værelser her. Spørgsmål vedrørende udlejning kan rettes til fondets direktør Ole Pedersen.

Det er desværre ikke tilladt at have hund eller kat i Fondets lejligheder.

Herunder kan du læse vedtægter for Fondet af 1844, hvoraf Fondets formål fremgår.

Fondet yder bl.a. tilskud til pensionistsammenkomster i Skatteforvaltningen. Se retningslinjer for tilskud her.


Fondsbestyrelse
Bestyrelsen består af:

Formand
Underdirektør Preben Buchholtz Hansen

Medlemmer
Formand for Dansk Told & Skatteforbund Jørn Rise
Formand for Seniorforeningen Told & Skat Marianne Nielsen

Se bestyrelsens forretningsorden her og ansvars- og opgavefordeling i Fondet her.

Se årsrapporten for 2019 her.


Vedtægter for Fondet af 1844

Navn

§ 1
Fondets navn er "Fondet af 1844".

Formål

§ 2
Fondets formål er at fremme bestræbelserne på at opretholde kontakten mellem Skatteministeriet og pensionister, der har været ansat under Skatteministeriet. Fondet kan yde økonomiske bidrag til aktiviteter, der har til formål at opretholde denne kontakt.

Formålet er dernæst i påtrængende tilfælde at yde økonomisk hjælp til pensionister, som har været ansat under Skatteministeriet, og til deres efterladte ægtefæller.

Med Skatteministeriet forstås generelt Skatteministeriet og SKAT samt de tidligere myndigheder Toldvæsenet, det statslige skattevæsen og ToldSkat.

Baggrund

§ 3
Fondet af 1844 har baggrund i ”Pensionskassen af 1844”.

Ved ændringen fra ”Pensionskassen af 1844” til Fondet af 1844 ændredes formålet til at sikre enker efter tidligere medlemmer af ”Pensionskassen af 1844” understøttelser samt begravelseshjælp.

Sideløbende kunne der i påtrængende tilfælde ydes økonomisk hjælp til statspensionister, der havde været ansat i toldvæsenet, og til deres efterladte ægtefæller

Endelig kunne der ydes økonomisk bidrag til aktiviteter, der har til formål at opretholde kontakten mellem Told●Skat og statspensionister, der har været ansat i toldvæsenet eller i det statslige skattevæsen.

Efter bortfald af den personkreds, der var berettiget til understøttelse og begravelseshjælp, er Fondets oprindelige formål udtømt.
Samtidig har udviklingen betydet, at de økonomiske kår for statspensionister og deres efterladte ægtefæller er ændret, så anmodninger om økonomisk hjælp efter det tidligere sekundære formål stort set er bortfaldet.
Fondets tidligere tertiære formål omkring bidrag til aktiviteter, der har til formål at opretholde kontakten til pensionister, har i takt hermed udviklet sig til det primære.

Ydelser

§ 4
Fondet yder bidrag og økonomisk hjælp jfr. § 2 efter nærmere retningslinjer, der er fastsat af bestyrelsen.

Regnskab og revision

§ 5
Fondets regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret inden udgangen af maj måned i det følgende år. Regnskabet, vedlagt en specifikation over ydelser i henhold til § 4 og med påtegning af revisor om foretagen revision samt den samlede bestyrelses påtegning om godkendelse, skal senest 1. juli tilstilles Skatteministeriet, Dansk Told & Skatteforbund og De københavnske Toldassistenters Forening.

Revisoren skal mindst én gang om året foretage uanmeldt eftersyn af fondets kassebeholdning samt af indestående på bankkonti.

Bestyrelse og grundkapital

§ 6
Fondet administreres af en bestyrelse på 3 medlemmer. Skatteministeriets departementschef udpeger efter indstilling fra de to foreninger formanden blandt Skatteministeriets chefer. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis Dansk Told & Skatteforbund og De københavnske Toldassistenters Forening.

Skatteministeriets departementschef udpeger fondets revisor.

Fondet tegnes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen udpeger en direktør, der varetager de almindelige forretninger vedrørende driften af fondets ejendomme samt fondets regnskab.

§ 7
Den samlede bestyrelse træffer afgørelse i spørgsmål om fondsformuens anbringelser og opbevaring, om eventuelt salg eller belåning af fondets ejendom, om økonomiske ydelser i henhold til § 4 samt om løn m.v. til direktøren m.fl.

Ingen af fondets aktiver må sælges, pantsættes eller på anden måde benyttes til sikkerhedsstillelse uden skriftlig tilladelse fra den samlede bestyrelse. De af fondet indkøbte værdipapirer skal straks noteres på fondets navn.

Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol, hvori fastlægges direktørens opgaver og beføjelser. I protokollen gøres tillige notering om beslutninger og oplysninger af betydning for fondet, om regnskabets godkendelse, foretagne kasseeftersyn m.v.

Bestyrelsen skal påse, at der er tegnet en kautionsforsikring til dækning af tab ved besvigelser.

§ 8
I henhold til Lov om erhvervsdrivende fonde har fondet en grundkapital på 300.000 kr., der er overført fra reserverne.

Vedtægterne

§ 9
Ændring af vedtægterne skal godkendes såvel af Skatteministeriet som af hovedbestyrelsen for Dansk Told & Skatteforbund og bestyrelsen for De københavnske Toldassistenters Forening.

Vedtægterne er godkendt af Skatteministeriet den 7. maj 2012, af Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse den 30. april 2012 og af bestyrelsen for De københavnske Toldassistenters Forening den 30. maj 2012.

Vedtægterne er godkendt af Bestyrelsen for Fondet af 1844 den 1. juni 2012.