SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 22/2019

3. oktober 2019
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 2. oktober 2019. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Forslag til finanslov for 2020
Regeringen fremlagde den 2. oktober forslag til finanslov for 2020. Forslaget indeholder bl.a. en styrkelse af Skatteforvaltningen med 1,5 mia. kr. i 2020 – og herudover oprettelse af et nyt skattecenter med 250 medarbejdere til styrkelse af skattekontrollen.

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse ser med tilfredshed, at regeringen med finanslovsforslaget både vil understøtte genopretningen af Skatteforvaltningen ved at afsætte den nødvendige ramme for 2020 og samtidig tager hul på den styrkelse af skattekontrollen, som har stået højt på forbundets ønskeliste i snart mange år.

Det er en god begyndelse og et godt grundlag for det videre arbejde med genopretningen af Skatteforvaltningen – men vi er ikke i mål endnu.

Hovedbestyrelsen ser fortsat med bekymring på rammerne for de kommende år. Ganske vist er der i budgetoverslagsårene 2021-23 teknisk set afsat yderligere midler til Skatteforvaltningen, men næppe tilstrækkeligt til de store udfordringer der ligger forude især med udskiftning af gamle it-systemer. Der er heller ikke sikkerhed for, at der i de kommende år er tilstrækkelige midler til at sikre normeringerne som minimum på det nuværende niveau, og det vil give anledning til utryghed hos de i forvejen hårdt prøvede medarbejdere i Skatteforvaltningen.

Hovedbestyrelsen hilser derfor meget velkommen, at regeringen lægger op til, at der i begyndelsen af 2020 skal forhandles en politisk aftale på plads, der sikrer rammerne for den langsigtede genopretning og investering i Skatteforvaltningen – og skal stærkt opfordre alle Folketingets partier til konstruktiv at gå ind i disse forhandlinger, så der sikres langsigtede rammer for en robust genopretningsplan, som kan skabe tryghed blandt medarbejderne.

Med hensyn til det nye skattecenter, så hilser hovedbestyrelsen initiativet velkommen. Det er fornuftigt, at der på denne måde startes forsigtigt op med at indfri valgløfterne om 1.000 nye medarbejdere til styrkelse af skattekontrollen. Ville man rekruttere 1.000 på én gang i 2020, ville det ganske enkelt være urealistisk, at der var de fornødne kompetencer til stede.

Hovedbestyrelsen skal opfordre til, at det nye center etableres på en måde, så det bliver med en blanding af erfarne medarbejdere fra Skatteforvaltningen og nyrekrutterede. Det er ganske enkelt nødvendigt, at den erfaring og de kompetencer, der er blandt Skatteforvaltningens nuværende medarbejdere, kommer til at indgå i det nye center.

Hovedbestyrelsen skal også opfordre til, at centret etables i forbindelse med Skatteforvaltningens nuværende adresser – ja, optimalt set blev centret etableret på to adresser, så det af hensyn til opgavevaretagelsen og kompetencerne var lokaliseret både øst og vest for Storebælt.

Finanslovsforslaget skal nu forhandles med de politiske partier, og Dansk Told & Skatteforbund skal opfordre til, at en bred kreds af partier fortsat bakker op om rammerne for genopretningen af Skatteforvaltningen.

Ledelsesværktøjer
Tildeling af fastholdelsestillæg er fortsat sat i bero, da der ikke er flere midler i puljen for 2019. Der er fortsat ikke afklaring på ønsket om tilførsel af flere midler til puljen i 2019, men Dansk Told & Skatteforbund skal opfordre departementschefen til, at det sker.

Næste møde mellem Administrations- og Servicestyrelsen og personaleorganisationerne om anvendelse af ledelsesværktøjer afholdes den 10. oktober 2019.

Dansk Told & Skatteforbund opfordrer til, at man fortsat indsender indstillinger om fastholdelsestillæg for på den måde at gøre opmærksom på behovet, men tildelingerne for 2019 er som sagt indtil videre sat i bero.

 

Tandforsikring til halv pris

Som medlem af Dansk Told & Skatteforbund kan du købe en personforsikring i TJM Forsikring og få tandbehandlingsdækningen til halv pris i et helt år. Tilbuddet gælder til og med den 30. november 2019.

Se tilbuddet her.

Hent NYT fra DTS nr. 22/2019 i pdf-format her.
 

 
hjemme ill 14