SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 2/2020

22. januar 2020
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 22. januar 2020. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:  

Finanslov 2020
Finansloven for 2020 er nu vedtaget – herunder, at der skal ansættes 250 til kontrol i et nyt center i Skattestyrelsen.

Lokaliseringen af de 250 – herunder om alle skal placeres på samme adresse – er endnu ikke på plads, og det forventes, at rekrutteringen først begynder til sommer.

Hovedbestyrelsen drøftede rekrutteringen til det nye center. Når det gælder den geografiske lokalisering, så har hovedbestyrelsen ingen holdning til, hvor i landet lokaliseringen sker. Men hovedbestyrelsen lægger meget vægt på, at det også bliver muligt for nuværende medarbejdere i Skatteforvaltningen – frivilligt – at søge til de nye kontrolopgaver i Skattestyrelsen, og hovedbestyrelsen ser ingen problemer i, at de 250 medarbejdere helt eller delvist placeres ved Skatteforvaltningens nuværende adresser.

Det forventes, at regeringen snart vil indlede forhandlinger med partierne omkring en mulig fireårsaftale for Skatteforvaltningen. Hovedbestyrelsen ser det fortsat som en god mulighed for at skabe sikre rammer for udviklingen af Skatteforvaltningen i de kommende år – herunder især også den skattefaglige udvikling, som er så central.

En fireårsaftale vil ligeledes kunne skabe sikker bund omkring regeringens planer for styrkelse af kontrolområdet i Skattestyrelsen med yderligere 750 medarbejdere over de kommende tre år.

Dansk Told & Skatteforbund mener fortsat, at det er af afgørende betydning for genopretning af tilliden til Skatteforvaltningen, at Skattestyrelsens kontrolindsats styrkes – ligesom det er helt nødvendigt, at der skabes et økonomisk grundlag for den nødvendige udvikling af it-systemer til at understøtte den samlede opgavevaretagelse.

I lyset af den seneste kritik fra Rigsrevisionens side af den interne kontrol i Skatteforvaltningen, skal hovedbestyrelsen opfordre til, at der sker en egentlig genetablering af en stærk og velfungerende intern revision i Skatteministeriet. Hovedbestyrelsen må med beklagelse konstatere, at de omstruktureringer, der er gennemført af intern revision siden 2012, har medført, at den interne revision i dag ikke har den udformning, som forbundet finder, der er behov for på et myndighedsområde som Skatteministeriet.

Dansk Told & Skatteforbund vil i den kommende tid også rette fokus på den rekruttering, der er sket på chefområdet gennem de seneste par år – herunder om rekrutteringen understøtter det fokus på skattefagligheden, som er en væsentlig forudsætning for genopretning af tilliden til Skatteforvaltningen.

Flytteplaner
Hovedbestyrelsen drøftede de flytninger i forbindelse med udflytning af arbejdspladser samt opdeling af SKAT i syv styrelser, som fortsat udestår her i 2020.

Hovedbestyrelsen ser med bekymring på nogle af de planlagte flytninger – og finder, at der må være grundlag for at justere flytteplanerne, så de nogle steder bliver mindre gennemgribende for medarbejderne.

Forbundet vil derfor fortsat gå i dialog med ledelsen – såvel den politiske som den administrative – omkring løsning af konkrete problemer i forbindelse med de varslede flytninger.

Merarbejde
Der har været en løbende dialog med Administration- og Servicestyrelsen på baggrund af ledelsens ønske om at ændre opgørelsestidspunktet for special- og chefkonsulenters årsnorm. Der er tidligere sendt en nærmere information ud i Nyt fra sekretariatet, som de lokale tillidsrepræsentanter formidler videre til medlemmerne.

Hovedbestyrelsen understregede vigtigheden af, at medlemmer, som udfører merarbejde, de skal honoreres for, løbende har en dialog med deres leder omkring honoreringen. Det er vigtigt, at medlemmerne ikke fortaber mulighed på grund af en manglende dialog med lederen omkring honorering.


Generel lønstigning pr. 1. april 2020

Den generelle lønregulering pr. 1. april 2020 i staten er nu udmeldt til at blive på 0,90%

Som udgangspunkt var der ved aftale- og overenskomstforhandlingerne for 2018 aftalt en generel lønstigning på 1,46%, men som følge af lønudviklingen på henholdsvis det private og statslige arbejdsmarked, har reguleringsordningen vist sig at være negativ med 0,56%, der bliver modregnet i den aftalte generelle lønstigning.

Du kan læse mere omkring reguleringsordningen i Notat om Aftale- og overenskomstresultatet 2018 her.

Har du spørgsmål mv. til ovenstående er du velkommen til at kontakte Jan Nørner i DTS-sekretariatet via mail jn@dts.dk.

Hent NYT fra DTS nr. 2/2020 i pdf-format her.


 

 
hjemme ill 14