SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 11/2021

13. april 2021
Hovedbestyrelselsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært hovedbestyrelsesmøde på Teams den 12. marts. På mødet var bl.a. følgende emner:

OK21
Hovedbestyrelsen besluttede, at Dansk Told & Skatteforbund stemmer ja til resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2021.

Forbundets ja vil nu blive meddelt centralorganisation CO10.

Ja´et, som der var enighed om i hovedbestyrelsen, ledsages dog af de forbehold, som forbundet gav udtryk for på repræsentantskabsmødet i CO10 den 16. marts 2021.

I hovedtræk gik disse forbehold på:

At den økonomiske ramme for resultatet bestemt ikke var prangende.

At den aftalte reguleringsordning fortsat er uoverskuelig og ugennemsigtig.

At forbundet gerne havde set, at der havde været afsat organisationspuljer til forhandlingerne om de specielle krav.

At det er vanskeligt at gennemskue forskellene mellem aftalerne på statens område og dem, der er indgået for kommuner og regioner.

At det er vigtigt, at CFU-formanden varetager fællesskabets interesser ved forhandlingerne.

Personalepolitik
Arbejdet med formulering af en ny fælles personalepolitik for Skatteforvaltningens styrelser samt Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden er nu ved at være færdig.

Udkastet til den nye personalepolitik har været sendt til høring hos forbundets tillidsrepræsentanter, og på baggrund af den proces, drøftede hovedbestyrelsen indholdet.

Personalepolitikken skal behandles på et møde for Skatteforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg og samarbejdsudvalgene i Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden den 16. april 2021.

Styrket skattekontrol
Forbundsformand Jørn Rise orienterede om et møde hos skatteministeren om den styrkede skattekontrol, hvor formændene for personaleorganisationerne deltog.

Ministeren slog på mødet bl.a. fast, at der skal være fokus på det faglige – og opfordrede i den forbindelse personaleorganisationerne til at komme med bidrag.

For Dansk Told & Skatteforbund er fokus på faglighed helt centralt – og forbundet har i den forbindelse bl.a. peget på behovet for rekruttering af medarbejdere med skattefaglige uddannelser som f.eks. professionsbachelor i skat.

Samtidig er det afgørende, at den skattefaglige oplæring ikke alene overlades til erfarne kolleger, som i forvejen er hårdt spændt for med oplæring ved siden af deres egne produktionsopgaver. Her er det især vigtigt, at anerkendte uddannelser som diplom i skat anvendes for at sikre skattefagligheden hos nye medarbejdere.

Skatteministeren ønsker fortsat ikke at sætte lokalitet på, hvor de sidste fire at de i alt otte planlagte nye skattecentre skal placeres i løbet af 2022 og 2023.

Fremtidens arbejdsplads
Forbundets arbejdsmiljøudvalg fortsætter arbejdet med fokus på fremtidens arbejdsplads i Skatteforvaltningen. I den forbindelse er arbejdsmiljøudvalget på vej til at sende et spørgeskema ud til medlemmerne om deres ønsker og holdninger.

Et tværministerielt arbejde omkring fremtidens arbejdsplads i staten efter corona bliver nu forankret i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i Skatteministeriet. Mere konkrete initiativer i Skatteforvaltningen vil derfor komme til at skulle afvente det centrale arbejde.

Konstituering
Torben Elian har valgt at stoppe som tillidsrepræsentant for Jura under Skattestyrelsen.

Hovedbestyrelsen konstituerede Linda Severinsen som ny fællestillidsrepræsentant og formand for TR-Fagforum Jura.

Allan Christensen konstitueres som næstformand for TR-Fagforum Jura og koordinerende tillidsrepræsentant for Straf og proces.

Fortæl os, når du går på pension

Dansk Told & Skatteforbund vil gerne tage pænt afsked med medlemmer, der går på pension. Ofte opdager vi det dog først, når indbetaling af kontingent ved automatisk løntræk stopper. Derfor når en del at gå på pension, uden de lokale tillidsrepræsentanter får mulighed for at kontakte vedkommende inden pensioneringen.

Vi vil derfor opfordre medlemmer, der er på vej til at gå på pension, til i god tid at orientere den lokale tillidsrepræsentant, så der er mulighed for at få sagt pænt farvel inden pensioneringen.

Man er også velkommen til at sende en mail til Rikke Martens i forbundets sekretariat – rm@dts.dk – som så vil orienterede de lokale tillidsrepræsentanter.

Hent NYT fra DTS nr. 11/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14