SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 1/2022

12. januar 2022
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 11. januar 2022. Mødet, der var planlagt som et fysisk møde, blev på grund af corona-situationen i stedet afholdt på Teams. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Professionsbachelorer i skat
De første professionsbachelorer i skat afslutter deres uddannelse her i løbet af januar, og ca. 20 af dem har allerede fået ansættelse under Skatteministeriet. Hovedparten af dem i Skattestyrelsen, men der er også ansat en i Toldstyrelsen, en i Vurderingsstyrelsen og to i Skatteankestyrelsen.

Dansk Told & Skatteforbund håber, at endnu flere af de ca. 50, der bliver færdige som professionsbachelor i skat i år, vælger at søge ansættelse i en styrelse under Skatteministeriet.

Forbundet må dog konstatere, at Skatteforvaltningen stadig indimellem ”glemmer” at angive professionsbachelorer i skat, når der bliver opslået stillinger med en faglig profil, som matcher de nye professionsbachelorer i skat.

Dette vil blive taget op med Administrations- og Servicestyrelsen, så HR-partnerne er opmærksomme på den nye uddannelse i forbindelse med stillingsopslag – ligesom funktionslederne også opfodres til at være opmærksomme på uddannelsen, når de søger medarbejdere.

Anvendelsen af diplom i skat som et element til udvikling af skattefagligheden blandt Skatteforvaltningens medarbejdere har været udfordret af et krav om, at der skulle gå to år med erhvervserfaring fra afslutning af kompetencegivende uddannelse som akademiuddannelse, inden man kunne gå i gang med moduler på diplom i skat. I konstruktivt samarbejde med bl.a. FH har Dansk Told & Skatteforbund arbejdet på at få dispenseret fra det krav, og det ser nu ud til at bære frugt, da et lovforslag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om dispensation er på vej i høring.

Investering i Skatteforvaltningen
De seneste års massive investeringer i genopretning af skattevæsenet er for alvor begyndt at komme i mediernes søgelys. I Jyllands-Postens ”Finans” var der således en artikel den 2. januar 2022 under overskriften: ”Udgifterne til skattevæsenet sætter nye rekorder: ”Det er, som om man bare har givet los””

Selvom der er investeret milliarder i Skatteforvaltningen i de seneste år – ikke mindst til udvikling af nye it-systemer, men også til styrkelse af især Skattestyrelsens kontrol – så mener Dansk Told & Skatteforbund ikke, at der ”bare er givet los”. Et meget bredt flertal i Folketinget har derimod handlet ansvarligt ved så markant at tage fat på at få genoprettet ressourcerne til Skatteforvaltningen.

Udgifterne har været nødvendige for at rette op på tidligere besparelser og forsømmelser – og investering er ganske enkelt nødvendigt, hvis man vil bevare grundlaget for velfærden.

Selvom artiklen i ”Finans” også påpeger, at medarbejdere til kontrolopgaver i Skattestyrelsen tjener deres løn hjem mange gange, så er det klart, at den effekt ikke kan aflæses med de samme, når der tilføres nye medarbejdere. Dels kræver nye oplæring, inden de på egen hånd kan arbejde skabe resultater, der afspejler sig i form af kontrolprovenu. Dels lægger denne oplæring ofte beslag på erfarne kolleger, som dermed ikke kan skabe de samme resultater, som hvis de fuldt ud kunne bruge deres tid på egne sager.

Med andre ord: Det tager tid, inden investeringen i kontrolressourcer for alvor kan aflæses på provenuet. Og det indgår da også allerede i de politiske aftaler om Skatteforvaltningen, at der skal udvikles redskaber, der bedre kan belyse sammenhængen mellem investeringen i en styrket kontrol og effekten på provenuet.

Dansk Told & Skatteforbund finder det vigtigt, at der ved vurderingen af tilførsel til Skatteforvaltningen fokuseres på forskellen på de to store områder, der kræver investeringer i Skatteforvaltningen nu og i de kommende år.

Det ene er investeringen i nye medarbejdere, der kan styrke kontrolindsatsen, hvor der kan være en tidsmæssig forsinkelse, inden afkastet for alvor kommer tilbage til fælleskassen.

Det andet er behovet for de massive investeringer i nye it-systemer. Ikke blot i nyt inddrivelsessystem, nyt vurderingssystem og nye toldsystemer, men også den helt nødvendige systemmodernisering, der må og skal tages hul på omkring de gamle skattesystemer. De investeringer giver ikke nødvendigvis et afkast – men hvis de ikke foretages, kan det have fatale konsekvenser for den offentlige økonomi, hvis f.eks. slutsystemet på personområdet en dag bryder sammen, fordi det stadig afvikles på systemer, der har rod tilbage til slutningen af 1960´erne.

Derfor skal Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse også gentage opfordringen til, at der ved de kommende politiske forhandlinger omkring en flerårsaftale for Skatteministeriets økonomi skelnes mellem udgifterne til drift i styrelserne og udgifterne til udvikling og modernisering af it-systemer.

Udgifterne til især it-området kan udefra synes som et bundløst hul, og det er helt afgørende, at den genopretning af driften, de sker gennem tilførsel af ressourcer til styrkelse af bl.a. kontrol, ikke undervejs bliver ”suget med ned” i dette hul.

Anvendelse af tjenestebiler
Administrations- og Servicestyrelsen har udstukket nogle nye retningslinjer for anvendelse af tjenestebiler – bl.a. også med henvisning til reglerne om beskatning af fri bil.

Dansk Told & Skatteforbund mener, at der er en række ting, der skal undersøges nærmere i relation til de nye retningslinjer, da de i et vist omfang både bygger på misforståelser og manglende hjemmelsgrundlag.

Forbundet er derfor ved nærmere at undersøge forholdene på området – herunder hjemler – og vil på den baggrund gå i dialog med Administrations- og Servicestyrelsen.

Tillægsforhandlinger ´22
Processen omkring forberedelsen af årets tillægsforhandlinger er i fuld gang.

På nuværende tidspunkt er den generelle information om tillægsforhandlingerne lagt på forbundets hjemmeside, og det vil løbende blive suppleret i takt med, at der foreligger tidsplan for forhandlingerne i de enkelte styrelser.

Hovedbestyrelsen drøftede også den honorering af over- og merarbejde, der kan ske for special- og chefkonsulenterne. En honorering, der for 2021 kan aftales i forbindelse med PULS her i 2022.

Hovedbestyrelsen understregede i den forbindelse endnu en gang, hvor vigtigt det er, at medarbejderen, der har over- eller merarbejde, løbende er i dialog omkring honorering med sin personaleleder, så der gennem året kan ske en forventningsafstemning.

Hent NYT fra DTS nr. 1/2022 i pdf-format her.

hjemme ill 14