SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 6/2018

12. februar 2018
Ledelsesværktøjer ved de geografiske flytninger

SKATs direktion har nu udmeldt rammer for anvendelse af ledelsesværktøjer, der kan fastholde medarbejdere i forbindelse med de geografiske flytninger.

Ledelsesværktøjerne indeholder både ”almindelige” ledelsesværktøjer som f.eks. muligheder for:

  • Individuelle aftaler om fleksibilitet i hverdagen gennem f.eks. hjemmearbejdspladser eller distancearbejde.
  • Kompetenceudvikling af enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere.
  • Seniorordninger.
  • Aftaler om gradvis overgang mellem nuværende og nyt job i skatteforvaltningen.

Men også ”særlige” ledelsesværktøjer f.eks.:

  • Udvidet fleksibel arbejdstilrettelæggelse i en overgangsperiode.
  • Fastholdelsestillæg på 15% af lønnen.
  • Individuelle aftaler om udvidet kompetenceudvikling med henblik på nyt job i skatteforvaltningen.

Ledelsesværktøjerne giver muligheder for den ønskede fleksibilitet til at finde individuelle løsninger – og det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en udtømmende liste, som sætter begrænsninger. Ledelsesværktøjerne giver muligheder – ikke begrænsninger!

Medlemmerne opfordres derfor til at gå i dialog med deres personaleleder og lokale tillidsrepræsentanter om de muligheder, der er i ledelsesværktøjerne.

På baggrund af dialog med medarbejderne og tillidsrepræsentanter er det op til lederne – primært personalelederne – at finde frem til de ledelsesværktøjer, der kan være med til at fastholde viden og kompetencer på områder, hvor der er udfordrede opgaver som følge af de geografiske flytninger.

Men det er samtidig vigtigt at understrege, at det fremgår af materialet om ledelsesværktøjerne, at de lokale tillidsrepræsentanter, som bl.a. har viden om de lokale forhold, er en samarbejdspartner for ledelsen og derfor en del af processen omkring anvendelsen af ledelsesværktøjerne.

Indholdet af ledelsesværktøjerne er udtryk for en ledelsesbeslutning, men personaleorganisationerne har været inddraget i arbejdet gennem en møderække, hvor der har været en god og konstruktiv dialog, og hvor ledelsen også har lyttet til personaleorganisationernes ønsker omkring indholdet i ledelsesværktøjerne.

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse drøftede ledelsesværktøjerne på hovedbestyrelsesmødet den 6. februar, men efter aftale med ledelsen melder forbundet først ud omkring ledelsesværktøjerne i dette NYT fra DTS, fordi SKAT skulle have mulighed for samtidig at kommunikere nyheden om ledelsesværktøjerne til medarbejderne.

Hovedbestyrelsen ser ledelsesværktøjerne som muligheder og råderum, der nu er givet til funktionslederne/kontorcheferne. Et råderum til de individuelle løsninger, som skatteminister Karsten Lauritzen tidligere har bebudet ville komme i forbindelse med etablering af det nye skattevæsen, og de problemer flytningerne vil give for de nuværende medarbejdere i SKAT.

Medlemmerne opfodres til at tale med deres lokale tillidsrepræsentant om den dialog, de har med deres leder, så der på den måde også skabes overblik over, i hvilket omfang lederne ønsker at anvende de muligheder, der er – så dette overblik kan videreformidles til forbundet.

Dansk Told & Skatteforbund vil nemlig holde øje med, at ledelsesværktøjerne rent faktisk også bliver brugt til at skabe individuelle løsninger for de medlemmer, der bliver klemt i forbindelse med de geografiske flytninger. Holde øje med, at ledelsen så også anvender de ledelsesværktøjer, der nu er stillet til rådighed, for at fastholde viden og kompetencer i skatteforvaltningen gennem etablering af individuelle og fleksible løsninger.

Til lederne er Dansk Told & Skatteforbunds opfordring derfor: Brug de ledelsesværktøjer, der nu er givet, til at skabe løsninger for de medarbejdere, der kommer i klemme i forbindelse med de geografiske flytninger.

Og til medlemmerne er opfordringen: Kontakt jeres lokale tillidsrepræsentant – eller forbundets sekretariat – hvis der er behov for hjælp til at finde en løsning, som passer til de udfordringer, der er. Tillidsrepræsentanterne vil også kunne rådgive om indholdet i ledelsesværktøjerne.

Hent NYT fra DTS nr. 6/2018 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14