SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 9/2018

27. februar 2018
Konflikt på det statslige område

Kære alle medlemmer

Overenskomstansatte

Som forbundet orienterede om i går, så har der i dag været møde med samtlige organisationer på CO10’s område omkring en eventuel konflikt på statens område.

Forbundet orienterede også om, at vi gøre alt for at holde jer løbende orienteret omkring situationen - derfor dette nyhedsbrev.

Fra mødet i går kan det oplyses, at det, som sker i de kommende dage, er, at CO10’s bestyrelse i dag vil endeligt beslutte sig for at sende endeligt varsel om konflikt på statens område.

Det betyder, at en eventuel konflikt vil kunne have virkning fra den 4. april 2018 - det er den dato, som der sigtes efter - fra organisationernes side. Staten kan jo vælge at foretage lockout, og det med virkning på 4 uger efter fremsendelse af lockoutvarsel.

CO10 vil - hvis man beslutter sig for afsendelse af varsel om konflikt - også i dag tage stilling til de områder, som man agter at udtage til en konflikt (strejke) - også på forbundets område.

CO10 agter generelt at udtage omkring 10 - 15% af de overenskomstansatte, som de enkelte organisationer har, men der kan dog være skævdeling, fordi det også gælder om, at der en vis effekt i at varsle konflikt på de forskellig områder.

Forbundet forventer, at omkring 80 af forbundets 800 overenskomstansatte vil blive varslet til konflikt. Forbundet vil umiddelbart efter afsendelse af varslet orientere de pågældende om, at deres område vil blive udtaget til konflikt. Der vil i første omgang være tale om en fortrolig information, idet offentliggørelse af områder først vil tilgængelig på fredag.

Forbundet vil benytte sig af orientering af tillidsrepræsentanterne til at meddele den fortrolige information om, at der er foretaget varsel af konflikt for den pågældende. Hvis man således ikke har hørt noget i løbet af onsdag/torsdag, så skal man ikke konflikte på grundlag af forbundets varsel.

Der imod kan det jo være, at staten som arbejdsgiver foretager lockout - og i tilfælde af dette, så er det arbejdsgiver, der vil give den enkelte orientering om, at man er lockoutet med henblik på ikke at skulle arbejde i den periode, som konflikten løber.

Tjenestemænd

Tjenestemænd må ikke konflikte - strejke. Det ligger simpelt hen i ansættelsesformen. Samtidig er det også sådan, at tjenestemændene ikke må påtage sig konfliktramt arbejde, hvorfor det bliver de tilbageværende medlemmer, der - sammen med tillidsrepræsentanterne - skal holde øje med, om der dirigeres konfliktfyldt arbejde over til tjenestemændene. Lederne har også en særlig opgave i den forbindelse.

Økonomi i forbindelse med en konflikt

Mandag svarede forbundet på spørgsmålet omkring løn under konflikten, og der blev svaret, at forbundet er i gang med at opbygge en låneordning i Lån & Spar Bank.

Det skal her præciseres, at forbundets hovedbestyrelsen ikke er færdige med at sammensætte den pakke, som skal gøre det ud for løn/kompensation i konfliktperioden. Forbundet vil gøre alt for, at der udbetales en kompensation - men forbundets hovedbestyrelse må også vurdere på, hvordan man få pengene til at række, og derfor kan det blive nødvendigt at supplere med en låneordning. Forbundet vender tilbage til dette punkt, når hovedbestyrelsen har behandlet spørgsmålet på et hovedbestyrelsesmøde onsdag.

Der var mandag også et spørgsmål om, hvorvidt det kun er overenskomstansatte, der skal bidrage? Nej, en konflikt vil berøre alle - deri solidariteten. Og solidariteten vil bestå i, at forbundets hovedbestyrelse på en ekstraordinær kongres - efter konflikten - vil skulle tage stillig til, hvad der skal opkræves i strejkekontingent. Strejkekontingentet vil være for alle, mens man samtidig må minimere det ordinære kontingent i en eventuel lånesituation.

Der er via Centralorganisationen - fra indbetalingerne via samtlige organisationers medlemmer (cirka 30.000 medlemmer) - udbetaling af løn under strejke svarende til højeste dagpenge på 18.633 kr. Der kan så være mulighed for at supplere med lån op til det beløb, som man normalt udbetaler. Og på en eller anden måde skal alle medlemmer af forbundet være med til at holde overenskomstansattes skadesløse eller delvis skadesløse. Hvor vi lander det, ja det er op til hovedbestyrelsen at beslutte.

Det er rigtigt at sige, at forbundets beholdning ikke er endeløs, hvorfor der af hensyn til solidariteten og en opfyldning af beholdningen til næste overenskomstforhandling om tre år vil blive tale om en eller anden form for konfliktkontingent. Men dette spørgsmål skal først behandles i hovedbestyrelsen - på onsdag. Beslutningen vil jo - alt andet lige - afhænge af konfliktens varighed.

Der henvises ofte til, at HK udbetaler fuld løn under strejken - og sådan er det også for andre fagforbund, men der er også tradition for, at der efterfølgende betales et strejkekontingent!

Det emne vil givet blive genstand for yderligere debat - og til sidst skal bare anføres, at forbundets hovedbestyrelse vil forsøge at finde den bedst mulige løsning, som bliver så lidt smertefuld som muligt.

Og nu til spørgsmålene, der er kommet siden sidst:

Spørgsmål:

Kan man gå til eksamen, hvis man er udpeget til at strejke eller er lockoutet? Kan man efter følgende gå til syge-/reeksamen?

Svar:

Det spørgsmål er vi nødt til at vende med CO10.

Spørgsmål/konstatering:

Jeg ønsker ikke at blive udtaget til strejke!

Svar:

Det er ikke forbundet, som bestemmer, hvilke områder, der udtages til strejke. Det er centralorganisationen, som også er den organisation, som har overenskomsten. Men det er forbundet, som oplyser centralorganisationen omkring arbejdsopgaverne, ligesom det er centralorganisationerne sammen med forbundet, som samarbejder med de øvrige organisationer (AC og HK) om at udtage områder.

Spørgsmål/konstatering:

Man bør søge et resultat!

Svar:

Forbundet er enig i, at det havde været bedst, hvis der kunne indgås et resultat! Forbundets hovedbestyrelsen er dog af den opfattelse, at der denne gang skal laves et resultat, som i det mindste giver en reallønsforbedring, så vi kommer det efterslæb til livs, som vi mener eksisterer på vores område. Forbundet så gerne, at der fortsat blev forhandlet, men forbundet må også erkende, at der skal to til en aftale! Og et fornuftigt resultat.

Spørgsmål/konstatering:

Jeg synes, at låneordningen i Lån & Spar er utilfredsstillende! Hvad, hvis man får andet arbejde - i relation til tilbagebetaling af lånet? Et lån vil forringe ens kreditværdighed. Hvad med restferie, der afholdes i april - går feriedagene tabt?

Svar:

Som redegjort ovenfor, så skal hovedbestyrelsen behandle spørgsmålet på et kommende møde - gerne med et tilfredsstillende resultat for alle - både medlemmer i konflikt og medlemmer, som ikke må være i konflikt på grund af ansættelsesforholdet (tjenestemænd).

Omkring tilbagebetaling - så er det rigtigt, at der er en problematik omkring at få et nyt arbejde, idet ens eventuelle mindre kontingent vil bortfalde ved ny ansættelse.

Med hensyn til kreditværdigheden i relation til andre lån, så vil forbundet præsentere spørgsmålet for Lån & Spar. Men man skal tænke på, at forbundet stiller garanti for lånet i Lån & Spar - krone til krone.

Man mister ikke sine feriedage - ferie aftales, når man vender tilbage til arbejdet!

Spørgsmål:

Når man ikke får løn under strejke - får man så dagpenge?

Svar:

Ja, der er i CO10 fastsat en solidarisk løsning, hvorefter det er fastsat, at hver organisation - uanset ansættelsesform - indbetaler et beløb pr. medlem. Pengene anvendes til at udbetale et beløb svarende til højeste dagpenge (18.633 kr. pr. måned) - og så vil forbundet måske skabe mulighed for et lavtforrentet lån for, at medlemmerne, der er i strejke kan dække sig ind i forhold til det beløb, som man eller månedligt får udbetalt via lønnen. Men modellen afhænger af behandlingen i forbundets hovedbestyrelse.

Spørgsmål:

Jeg er deltidssygemeldt - hvordan skal jeg holde mig?

Svar:

Forbundet vender tilbage med et svar, når dit spørgsmål er vendt med CO10.

Spørgsmål:

Hvordan er reglerne for tjenestemænd og strejke/lockout?

Svar:

Som tjenestemand kan du ikke blive omfattet af hverken strejke eller eventuel lockout. Du kan derfor afholde ferie på samme måde som hidtil, jf. ferieaftalens regler om afholdelse af restferie.

Du kan - hvis vi når ind i en strejke/lockout, ikke blive sat til at lave strejkeramt arbejde, hvorfor en evt. aftalt ferie heller ikke kan trækkes tilbage med henvisning til strejke eller lockout og mangel på arbejdskraft som følge heraf.

Spørgsmål:

Kan man blive udtaget til strejke/lockout, hvis man ikke er medlem af en faglig organisation på statens område, fx. DTS?

Svar:

Nej, man kan ikke blive udtaget til strejke/logout! For forbundets medlemmer gælder, at man kan melde sig ud med en måneds varsel i henhold til vedtægterne. Forbundet opfordrer til, at forbundets medlemmer bakker op om en eventuel konflikt for at opnå den størst mulige effekt ved samlet at lægge størst muligt pres på arbejdsgiver.

Bare for at gentage det: forbundet laver en økonomisk løsning, som vil betyde, at forbundet sammen med de øvrige organisationer i CO10 indbetaler et beløb, som sikrer en solidarisk løsning med udbetaling af konfliktsstøtte - svarende til højeste dagpenge. Herudover vil forbundet arbejde på at lave en låneløsning som supplement.

Hvis der er spørgsmål, så er man altid velkommen til at skrive til forbundet på dts@dts.dk. Spørgsmål/svar kan blive sat i NYT fra DTS.

Hilsen Jørn

Hent NYT fra DTS nr. 9/2018 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14