SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 10/2018

1. marts 2018
Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 28. februar 2018, hvor den mulige konflikt på det statslige område blev drøftet.

Centralorganisationerne i CFU har nu udtaget de områder, hvor der skal varsles strejke i staten. Så længe CFU ikke har afleveret et strejkevarsel til Moderniseringsstyrelsen, er det ikke muligt at offentliggøre hvilke områder under Skatteministeriet, det i givet fald vil blive tale om.

Forbundet vil naturligvis vende tilbage med informationer om omfanget af strejkevarsler, når de er afsendt. I første omgang direkte til de overenskomstansatte medlemmer, der måtte blive omfattet af en strejke.

Der afsendes ikke strejkevarsel vedrørende tjenestemandsansatte medlemmer, da tjenestemænd ikke kan strejke.

Parterne på det statslige område er indkaldt til det første møde i Forligsinstitutionen i dag den 1. marts 2018. Efter sammenbruddet er det Forligsmanden, der overtager ledelsen af forhandlingerne.

Hovedbestyrelsen drøftede også den kompensation, som de medlemmer, der bliver udtaget til strejke – eller lockout – vil modtage fra forbundet.

Hovedbestyrelsen besluttede, at forbundet arbejder videre med en model, hvor der dels udbetales en strejkegodtgørelse via vores centralorganisation CO10, som vil svare til højeste dagpengesats, Denne strejkegodtgørelse vil være skattepligtig for modtageren.

Oven i denne godtgørelse forventes der så at blive etableret en eller flere muligheder for at optage lån, så man netto kan få udbetalt et beløb, der mere svarer til den nuværende lønudbetaling efter skat.

Lån vil naturligvis skulle betales tilbage, men der arbejdes bl.a. med modeller, som efterfølgende betyder et nedsat kontingent til forbundet for de medlemmer, der er omfattet af strejke eller konflikt, så man i tilbagebetalingsperioden netto nogenlunde bliver stillet, som om man ikke havde optaget et lån.

Hvis der kommer en strejke og/eller lockout, må det efter konflikten – som det er helt sædvanligt også i andre fagforeninger – forventes, at der bliver opkrævet et ekstraordinært strejkekontingent i en periode, så forbundets økonomiske beredskab kan blive genopbygget igen forud for de næste aftale- og overenskomstforhandlinger.

Hovedbestyrelsen har dog også inde i overvejelserne, om en del af udgifterne ved en strejke skal afholdes direkte over forbundets beredskabskasse – uden der efterfølgende skal opkræves et strejkekontingent, der fuldt ud dækker det træk, der har været.

Spørgsmålet om strejkekontingent skal behandles på en ekstraordinær kongres – sandsynligvis i forbindelse med den planlagte tillidsrepræsentantkonference den 10. og 11. april.

Det skal understreges, at forbundet omkring de økonomiske belastninger for medlemmerne, der vil være forbundet med en konflikt, arbejder ud fra et solidarisk princip, så alle medlemmer kommer til at bære den samme andel af de samlede konfliktomkostninger. Uanset om man er tjenestemand eller overenskomstansat – og uanset om man som overenskomstansat har været omfattet af strejke eller lockout.

Dette er også en naturlig konsekvens af, at en lønforbedring, der måtte blive resultatet af en konflikt, kommer alle medlemmer til gode.

Det er desværre ikke på nuværende tidspunkt muligt at lægge de konkrete tal frem, så medlemmerne kan se, hvad den kontingentmæssige konsekvens bliver for den enkelte. Dels arbejdes der fortsat på de forskellige modeller. Dels vil beløbet blive afhængig af hvor mange medlemmer, der bliver omfattet af konflikten – og hvor længe en konflikt kommer til at vare.

I de seneste udgaver af NYT fra DTS har der været en række spørgsmål og svar omkring konsekvenser af en konflikt. Det vil forbundet fortsætte med – og spørgsmål svar samles løbende på siden her.


Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholder ordinært hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. marts 2018. På mødet skal hovedbestyrelsen bl.a. behandle følgende emner:

  • Forbundets fremtidige tillidsrepræsentantstruktur
  • OK’18
  • Sammenlægning af LO/FTF
  • Status på flytteplanerne i SKAT
  • Nyt fra udvalgene
  • Nyt fra TR-fora og kredse
  • Økonomi

Hent NYT fra DTS nr. 10/2018 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14