SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 13/2018

12. marts 2018
Konfliktvarslinger

Varslingen af strejke og lockout på det statslige område som konsekvens af forhandlingssammenbruddet i forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne var hovedemnet på Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. marts 2018.

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse håber fortsat stærkt på, at parterne gennem de forhandlinger, der nu føres i Forligsinstitutionen, må nå frem til en aftale, så den altomfattende storkonflikt kan undgås.

Hovedbestyrelsen beklager den usikkerhed en stor del af forbundets overenskomstansatte medlemmer nu er blevet bragt i, som kan betyde, at de enten skal strejke fra den 4. april eller er lockoutet fra den 10. april, men appellerer til solidariteten blandt medlemmerne, så vi kan stå sammen med de øvrige ansatte i staten bag kravet om mere i løn.

For Dansk Told & Skatteforbund er det helt centralt at opnå et forhandlingsresultat med innovationsminister Sophie Løhde, som sikrer en reallønsfremgang for de ansatte i staten. Derfor er de varslede strejker desværre et nødvendigt skridt.

Der er en lang række spørgsmål hos medlemmerne i forbindelse med den varslede konflikt, og forbundet vil informere via NYT fra DTS i takt med, at der er nyt.

Medlemmerne er altid velkomne til at sende spørgsmål til sekretariatet på dts@dts.dk.

Strejkevarsler
Som tidligere informeret om i NYT fra DTS havde forbundets centralorganisation CO10 afsendte strejkevarsler, der omfatter en række medlemmer i Vurdering og Told i SKAT.

Af tekniske årsager valgte CO10 efterfølgende at trække de fremsendte strejkevarsler vedrørende medlemmerne i Told.

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelsen har dog valgt at indstille til CO10, at der ikke varsles yderligere strejker på Skatteministeriets område. Afgørelsen er dog op til CO10´s bestyrelse.

Lockoutvarsler
Moderniseringsstyrelsen har afsendt en række lockoutvarsler, som forventes at ramme mere end 600 af forbundets overenskomstansatte medlemmer.

Centralorganisationen CO10 er i samarbejde med forbundet nu i gang med at gennemgå varslerne fra Moderniseringsstyrelsen for at sikre, at de er lovlige. Indtil det er på plads kan vi desværre ikke komme nærmere ind på hvilke områder – og hvilke overenskomstansatte medlemmer – der er friholdt af lockoutvarslen.

Når gennemgangen er afsluttet vil alle medlemmer, der bliver omfattet af lockouten, modtage direkte besked fra forbundet. Vi håber, at dette kan ske i løbet af ugen.

Økonomi ved strejke og lockout
Overenskomstansatte medlemmer, der er omfattet af strejke eller lockout, vil dels modtage en strejkegodtgørelse fra forbundet/CO10, der svarer til højeste dagpengesats på 18.633 kr. pr. måned. Satsen vil blive udbetalt for de dage, hvor medlemmer er omfattet af strejke eller lockout.

Oveni vil der blive etableret et lånetilbud ved Lån & Spar, så det er muligt at låne et supplerende beløb, så man samlet modtager nogenlunde det samme som sin normale løn efter skat.

Lånebeløbet skal betales tilbage, men i afbetalingsperioden forventes det, at kontingentet til Dansk Told & Skatteforbund bliver nedsat, så virkningen af låneydelsen bliver neutraliseret.

Der vil også blive etableret mulighed for optagelse af lån ved Tjenestemændenes Låneforening på særlige vilkår.

Der vil komme nærmere information ud omkring de forskellige lånemuligheder, når deltaljerne er på plads.

Medlemmer, der er omfattet af konflikten, men som ikke ønsker at optage lån, forventes at få samme kontingentnedsættelse. Kontingentnedsættelsen skal besluttes på en ekstraordinær kongres i forbundets, som forventes afholdt i forbindelse med en tillidsrepræsentantkonference den 11. april 2018.

Her skal der også besluttes opkrævning af et eventuelt konfliktkontingent hos alle medlemmer i en periode efter konflikten. Hvor stort dette kontingent bliver, og hvor længe det skal opkræves, vil afhænge af, hvor lang tid konflikten varer – og hvor mange af forbundets medlemmer, der er omfattet.

Hovedbestyrelsen har besluttet, at op til 5 mio. kroner af de omkostninger, der er forbundet med konflikten på forbundets område, kan afholdes af forbundets beredskabskasse uden efterfølgende opkrævning af konfliktkontingent.

Dansk Told & Skatteforbund har fået tilsagn fra Lån & Spar omkring konfliktlån, der kan dække forbundets omkostninger til konflikten, mens den løber.

TJM Forsikring – tidligere Tjenestemændenes Forsikring – har ekstraordinært besluttet, at medlemmer med en rejseforsikring i selskabet kan få udbetalt erstatning i forbindelse med ferierejser, som må aflyses på grund af konflikten.

 

Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 8. og 9. marts 2018. Ud over den varslede konflikt behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner på mødet:

Status på flytteplanerne i SKAT
Forbundet er fortsat i dialog med ledelsen – bl.a. i samarbejdsudvalget for Det Nye Skattevæsen (SU-DNS) og SKATs Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) – om at ændre nogle af de planlagte flytninger af opgaver og medarbejdere.

Forbundsformand Jørn Rise har også haft et møde med skatteministeren, hvor flytningerne er drøftet.

Det ville især være muligt at afbøde nogle af de uheldige konsekvenser, hvis tidsforløbet i de planlagte flytninger blev længere – herunder især for de flytninger, der er varslet til at skulle ske i 2018 og 2019.

Det er allerede lykkedes på nogle konkrete områder at få lavet aftaler og løsninger for medlemmer omkring deres fremtidige placering.

Hovedbestyrelsen konstaterede med tilfredshed, at der på nogle områder er begyndt at blive lavet interne jobopslag i SKAT, så ledige job først udbydes blandt de allerede ansatte, og derfor giver disse en fordel fremfor eksterne ansøgere.

Forbundets struktur
Dansk Told & Skatteforbunds tillidsrepræsentantstruktur skal ændres som en konsekvens af etableringen af det nye skattevæsen.

Hovedbestyrelsen startede på mødet debatten om, hvordan den nye struktur skal se ud. Strukturen skal nu debatteres rundt omkring i forbundet – bl.a. på en tillidsrepræsentantkonference den 10. og 11. april.

Strukturen skal vedtages på en ekstraordinær kongres i oktober 2018.

Oplæg til, hvordan strukturen måske kan komme til at se ud, vil blive beskrevet nærmere i en artikel i næste nummer af Dansk Told & Skat.

Fusion mellem hovedorganisationerne
En eventuel fusion af forbundets hovedorganisation FTF og LO skal behandles på ekstraordinære kongresser i de to hovedorganisationer den 13. april 2018.

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse ser fortsat såvel fordele som ulemper ved en samling af hovedorganisationerne.

For at beslutningsgrundlaget er så aktuelt som muligt, besluttede hovedbestyrelsen, at der først træffes beslutning om forbundets holdning på hovedbestyrelsesmødet den 10. april 2018 – og at der på tillidsrepræsentantkonferencen den 10. og 11. april gennemføres en vejledende afstemning om spørgsmålet blandt forbundets tillidsrepræsentanter.

Eventuelt salg af Hjalmar Brantings Plads
Forbundet har modtaget to uopfordrede henvendelser fra mulige købere til huset på Hjalmar Brantings Plads.

Hovedbestyrelsen besluttede, at der kan optages dialog med de pågældende omkring eventuelt salg af forbundets hus.

Hvis huset sælges, vil der skulle findes et midlertidigt lejemål til forbundets sekretariat, indtil der eventuelt kan etableres et sekretariatssamarbejde med en eller flere organisationer.

Hent NYT fra DTS nr. 13/2018 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14