SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 23/2018

13. juni 2018
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 11. og 12. juni 2018. På dagsordenen var bl.a. følgende emner:

Aftale- og overenskomstresultatet

Resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne er nu endeligt godkendt, og det forventes, at den generelle lønstigning på 1,13% udmøntes i forbindelse med lønudbetalingen ultimo juni med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2018.

Ud over det, der er generelt aftalt for hele statens område, indeholder aftalen på Dansk Told & Skatteforbunds område bl.a. også en indskrivning af professionsbachelor i skat i forbundet organisationsaftale på fuldmægtigområdet, så professionsbachelorer i skat, som ansættes under Skatteministeriet, bliver omfattet af forbundets overenskomst – samt en mulighed for udligning af den lønforskel, der har været mellem overenskomstansatte og tjenestemandsansatte funktionsledere. Samtidig er der også aftalt en mindre basislønstigning til fagkonsulenter på sats II.

Der vil i løbet af få dage blive lagt en mere detaljeret information om resultatet på forbundets hjemmeside.

Flytteplanerne i SKAT

Hovedbestyrelsen havde en generel drøftelse af de udfordringer, der er, i forbindelse med de varslede flytteplaner for opgaver og medarbejdere.

Forbundet har sendt et brev til skatteminister Karsten Lauritzen, hvor der bliver peget på en række problemstillingerne.

Nogle af problemerne er blevet løst i en dialog med ledelsen, men der udestår fortsat en række problemer, som bør kunne løses – især hvis der er vilje til at udskyde nogle af de planlagte tidspunkter for flytninger.

Forbundet arbejder derfor videre på at få såvel skatteministeren som ledelsen i tale omkring løsning af de problemer, der fortsat er, og som potentielt kan betyde et stort tab af kompetencer for Skatteforvaltningen, hvis der ikke findes en løsning.

Ledelsesværktøjerne

Der foregår fortsat forhandlinger med ledelsen omkring fastholdelsestillæg til medarbejdere i forbindelse med etablering af Det nye Skattevæsen.

Det forventes, at resultatet af forhandlingerne snart kan meldes ud fra SKAT.

Spørgsmålet om anvendelse af HAP-dage er fortsat et emne, hvor der er nogen usikkerhed. Forbundet fortsætter med at bringe emnet op – blandt andet på møderne i Hovedsamarbejdsudvalget – og bliver ved, indtil der kommer klare udmeldinger fra ledelsen omkring den fortsatte brug af HAP-dage.

Dansk Told & Skatteforbund har klart den opfattelse, at HAP-dage både er et godt men også et nødvendigt redskab i forbindelse med de udfordringer, der er i forbindelse med etableringen af – og den fortsatte drift i – Det nye Skattevæsen.

Ny struktur i Dansk Told & Skatteforbund

Dansk Told & Skatteforbund struktur skal ændres, så den afspejler strukturen i Skatteforvaltningen med opdelingen i syv styrelser.

Hovedbestyrelsen drøftede forslag til ny struktur for forbundet, og fastlagde nogle linjer for det videre arbejde med strukturforslaget.

Der udarbejdes nu to modeller til konkrete vedtægtsændringer, som hovedbestyrelsen behandler på mødet i august.
 

Event på Folkemødet

Dansk Told & Skatteforbund deltager igen i år ved Folkemødet på Bornholm, som afholdes 14.-17. juni.

Forbundet har i partnerskab med Skatteministeriet en event på fredag den 15. juni kl. 16.30 – 17.30 under overskriften: ”Forenkling på skatteområdet – løsning eller luftkastel?”.

Eventen afholdes i PFA´s telt på Folkemødet.

Hent NYT fra DTS nr. 23/2018 i pdf-format her.


 

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere