SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 40/2018

13. december 2018
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 11. og 12. december 2018. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Finanslov 2019
Der er nu indgået en politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019.

I forhold til regeringens oprindelige forslag indeholder aftalen en styrkelse af kontrolområdet i Toldstyrelsen, hvilket Dansk Told & Skatteforbund hilser velkommen.

Hovedbestyrelsen må derimod med beklagelse konstatere, at der ikke var politisk flertal for en mere generel styrkelse af ressourcerne til kontrol i Skatteforvaltningen – herunder især i Skattestyrelsen, hvor kontrolområdet er nedskåret kraftigt siden 2005.

Udtalelsen fra Dansk Told & Skatteforbunds repræsentantskabsmøde i oktober 2018 har givet anledning til, at skatteminister Karsten Lauritzen har været indkaldt til et åbent samråd i Folketingets Skatteudvalg. Se samrådet her.

Udtalelsen har også medført, at forbundsformand Jørn Rise er blevet inviteret til et møde med skatteministeren.

Skatteministeriets styrelser
Hovedbestyrelsen havde en generel drøftelse af forholdene i Skatteministeriets styrelser på baggrund af tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanter og medlemmer.

Særligt i Gældsstyrelsen giver de aktuelle forhold anledning til bekymring. Der synes at være mere fokus på etablering af en ny kultur i Gældsstyrelsen, end på at få inddrevet gælden til det offentlige.

Samtidig er det også fortsat Dansk Told & Skatteforbunds holdning, at Gældsstyrelsen burde lokaliseres på langt flere adresser rundt omkring i landet.

Der er dog også identificeret en række problemer i såvel Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen som Motorstyrelsen, som forbundet vil bringe op i de relevante fora. I Skattestyrelsen er det i særlig grad nedskæringen af ressourcer til kontrolopgaver, der er et problem – og det virker til, at Skattestyrelsens kontrolindsats fortsat er den ”elastik”, der trækkes på, når der mangler ressourcer til løsning af andre opgaver i Skatteforvaltningen, hvilket er meget bekymrende.

Forbundet må også konstatere, at der er situationer, hvor medlemmer har sendt en ”early warning” til ledelsen om kritisable forhold, uden det har givet anledning til initiativer.

Hvad angår Administrations- og Servicestyrelsen, så synes der ikke at være helt klarhed omkring styrelsens stilling i forhold til de øvrige styrelser, som hver især også opbygger enheder på HR-området.

Endvidere er der udfordringer med servicedelen, hvor opgaver med facility management den 1. oktober skal samles på tværs i staten. Forbundet tror ikke på denne løsning med udskilning af opgaven, som frygtes at føre til et lavere serviceniveau. Opgaver løses nu en gang bedst lokalt.

Der er også mange udfordringer omkring at arbejde på tværs af Skatteforvaltningens styrelser – herunder også, når medarbejdere ønsker at flytte job fra én styrelse til en anden.

Ledelsesværktøjer
Personaleorganisationerne forhandler fortsat fastholdelsestillæg til flytteramte med Administrations- og Servicestyrelsen. Forbundet arbejder i den forbindelse bl.a. på, at der kan ske en videreførelse af fastholdelsestillæg til medlemmer, som fortsat er flytteramt, ud over de seks måneder, som tillæggene normalt gives for.

Hovedbestyrelsen pegerede på, at det også er vigtigt, at der bliver mulighed for at give en ”gulerod” til de ”gamle” medarbejdere, som skal lære nye medarbejdere op. Hvis ikke der åbnes op for det, kan det være vanskeligt at opretholde motivationen blandt de medarbejdere, som skal oplære nye sideløbende med, at de fortsat skal producere.

Hovedbestyrelsen understregede, at det også er muligt at give fastholdelsestillæg til personaleledere, som er flytteramte – ikke kun til medarbejdere.

Forbundets struktur
Dansk Told & Skatteforbunds struktur skal justeres i overensstemmelse med den nye struktur i Skatteforvaltningen. Det sker på en ekstraordinær kongres den 6. februar 2019.

Hovedbestyrelsen drøftede rammerne for den kommende forbundsstruktur. Et flertal i hovedbestyrelsen besluttede, at der nu udarbejdes forslag til konkrete vedtægtsændringer, som behandles på hovedbestyrelsesmødet i januar med henblik på fremsættelse på den ekstraordinære kongres.

Forslaget tager langt hen ad vejen udgangspunkt i, at der frem til den ordinære kongres i 2020 etableres en overgangsordning, som bl.a. betyder, at nyvalg af tillidsrepræsentanter på de forskellige niveauer først sker i 2020. Dette er også en konsekvens af, at valgperioden for mange af dem, der er valgt på nuværende tidspunkt, er frem til 2020.

Et mindretal i hovedbestyrelsen ønsker dog, at der foretages nyvalg på de forskellige poster i forbindelse med den ekstraordinære kongres i 2019. Det forventes derfor, at der bliver fremsat et ændringsforslag til det vedtægtsændringsforslag, som et flertal i hovedbestyrelsen står bag.

Nye koordinerende tillidsrepræsentanter
Som konsekvens af, at nogle af forbundets tillidsrepræsentanter er flyttet eller stoppet, konstituerede hovedbestyrelsen nye fællestillidsrepræsentanter og koordinerende tillidsrepræsentanter.

I Skattestyrelsen indtræder Stine Palmelund som koordinerende tillidsrepræsentant for Person, Persondata.

I Gældsstyrelsen indtræder Peter Hansen som koordinerende tillidsrepræsentant for Driftscenter Tønder.

I Vurderingsstyrelsen indtræder Tina Iversen som fællestillidsrepræsentant samt koordinerende tillidsrepræsentant for Udvikling og stab, Driftscenter 1 og Driftscenter 3.

I Motorstyrelsen indtræder Nini Teisen som fællestillidsrepræsentant samt koordinerende tillidsrepræsentant for Motor.

I Administrations- og Servicestyrelsen indtræder Jens Norlund som koordinerende tillidsrepræsentant for Økonomi og Service.

Hovedbestyrelsen besluttede også, at valgenhederne i Tønder og Thisted, som begge forventer at komme under 25 medlemmer pr. 1. januar 2019, kan fortsætte som selvstændige valgenheder frem til den ekstraordinære kongres i februar 2019.

Mødeplan 2019
Hovedbestyrelsen har følgende mødeplan for 2019:

21. januar

5. februar med ekstraordinær kongres den 6. februar

5. marts

2. april

20. maj – med tillidsrepræsentantkonference 20. og 21. maj

11.-12. juni

20. august

10. september

21. oktober – med repræsentantskabsmøde 22. og 23. oktober

12. november

12.-13. december

Ferieboligen i Løkken
Norsk Tollerforbund fik ikke Civilstyrelsens tilladelse til at købe ferieboligen i Løkken.

Hovedbestyrelsen besluttede på den baggrund at salg af ferieboligen udsættes indtil videre.

Forbundets 125 år jubilæum
Dansk Told & Skatteforbund fylder 125 år den 22. marts 2019.

Hovedbestyrelsen besluttede i den forbindelse, at forbundets valgenheder, Chefkredsen samt Seniorkredsen kan disponere over 125 kr. pr. ordinære medlem til en aktivitet eller mindre gave til medlemmerne i anledning af jubilæet.

Der afholdes ingen central markering af jubilæet.

Hent NYT fra DTS nr. 40/2018 i pdf-format her.


 

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere