SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 14/2019

12. juni 2019
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt møde den 11. og 12. juni 2019. På mødet blev bl.a. følgende emner behandlet:

Folketingsvalget
Efter folketingsvalget er forhandlingerne nu i gang omkring grundlaget for en ny regering.

Dansk Told & Skatteforbund skal opfordre partierne til at fokusere på genopretningen af Skatteforvaltningen – og ikke mindst afsætte de nødvendige midler til formålet.

Herunder er der fortsat et stort behov for en yderligere styrkelse af Skatteforvaltningens – og ikke mindst Skattestyrelsens kontrolindsats – gennem tilførsel af flere medarbejdere over en årrække.

I forbindelse med finanslovforslaget for 2020 skal der også kraftigt opfordres til, at der skabes klarhed om ressourcerne til Skatteforvaltningen i de kommende år – gerne gennem en flerårig aftale for Skatteforvaltningens økonomi, som kan understøtte og sikre genopretningen.

Ledelsesværktøjer
Hovedbestyrelsen drøftede status på de løbende forhandlinger med Skatteforvaltningen om anvendelse af ledelsesværktøjer i forbindelse med flytning af medarbejdere – herunder især fastholdelsestillæg til flytteramte medarbejdere.

Der har undervejs været givet afslag til tillæg til medarbejdere, der f.eks. skulle flytte fra København til Køge, med henvisning til, at der ikke var så langt. Det er nu understreget fra ledelsens side, at der ikke har været hensigten at give et generelt afslag, hvorfor Skatteforvaltningen nu vil revurdere de ansøgninger, der har fået afslag med henblik på, om der alligevel skal tildeles et fastholdelsestillæg i nogle af tilfældene.

Det skal ligeledes opfordres til, at medlemmer, der ikke har søgt, fordi afstanden til det nye arbejdssted ikke var så lang, indsender en ansøgning om et fastholdelsestillæg.

Skatteforvaltningen fastholder dog, at der ikke kan ydes fastholdelsestillæg til forflyttelser inden for samme by.

Der er nu kun ca. 5 mio. kr. tilbage i puljen til fastholdelsestillæg. Dansk Told & Skatteforbund vil derfor opfordre til, at der tilføres flere midler, så dette ledelsesværktøj fortsat kan anvendes til at fastholde kompetencer i forbindelse med de flytninger, der skal ske i Skatteforvaltningen i 2019 og 2020. Departementschef Jens Brøchner har tidligere givet tilsagn om, at det kunne vurderes, om der skulle tilføres flere midler til fastholdelsestillæg, hvis der var behov.

Flytteplaner og indretning af lokaler
Dansk Told & Skatteforbund må konstatere, at det har været meget vanskeligt for personaleorganisationerne at komme igennem med forslag til justering af flytteplanerne – ikke mindst, når der har været tale om forslag, der har omfattet hele enheder. Hvorimod ledelsen løbende har foretaget justeringer af planen.

Forbundet er stadig af den klare overbevisning, at en gennemførelse af flytteplanerne over en længere periode ville mindske de uhensigtsmæssigheder, der er – bl.a. også fordi det har vist sig at tage længere tid end forventet at ombygge lokalerne rundt omkring i landet.

Det er stadig meget tvivlsomt, om de indretninger og ombygninger, der sker rundt omkring, får positiv indflydelse på medlemmernes arbejdsvilkår. Ikke mindst de steder, hvor for mange medarbejdere bliver indplaceret i storrumsmiljøer med for lidt plads.

Dansk Told & Skatteforbund vil fortsat forfølge, at indretningen af arbejdspladser rundt omkring i Skatteforvaltningen følger de rammer og vejledninger, der gælder på statens område.

Tillægsforhandlinger
Tillægsforhandlingerne er nu gennemført i Skatteforvaltningens styrelser.

Proces og forløb skal nu evalueres, men evalueringen afventer endelig tilbagemeldinger omkring forhandlingerne fra de enkelte styrelser.

APV, MTU og LE
Resultatet af forårets undersøgelser foreligger nu og vil blive behandlet nærmere i de forskellige samarbejdsfora i Skatteforvaltningen.

I forbundets Arbejdsmiljøudvalg vil resultaterne blive gennemgået med henblik på at finde de centrale indsatsområder på baggrund af svarene.

Forbundets tillidsrepræsentanter i valgenhederne opfordres til at gennemgå resultatet omkring de fysiske forhold på deres egen adresse og sende en status ind til Arbejdsmiljøudvalget som inspiration for det videre arbejde.


Mød DTS på Folkemødet

På Folkemødet i Allinge på Bornholm kan man fredag den 14. juni 2019 møde repræsentanter fra Dansk Told & Skatteforbund rundt omkring på gader og pladser, som deler "guld" ud som optakt til debateventen "Hånden under velfærden – er guldet gemt i skattefagligheden?". Her vil panelet drøfte den nye skatteuddannelse professionsbacheolor i skat, den fremtidige skattefaglighed og tilliden til skattesystemet.

Eventen foregår lørdag den 15. juni 2019 kl. 9.00 i FTFa teltet – G11 på Yder-/Indermolen i Allinge.

Deltagerne i panelet er følgende:

Christian Bachmann (Danmarks Skatteadvokater)
Tom Vile Jensen (FSR)
Stefan Hermann (Københavns Professionshøjskole)
Claus Henrik Larsen (Skatteforvaltningen)
Allan Christensen (næstformand i Dansk Told & Skatteforbund)

Der vil også være mulighed for at møde Malte Stucke-Brander, som læser professionsbachelor i skat ved UC SYD i Haderslev.

Lørdag den 15. juni 2019 kl. 10.30 afvikles forbundets anden debatevent – ” Overmod og Afmagt – Har politikerne lært af fortidens fejl?” i PFA´s telt G2 på Yder-/Indermolen i Allinge.

Eventen var planlagt som en fællesevent med Skatteministeriet, men på grund af regeringens afgang har departementet trukket sig som medarrangør og fungerende skatteminister Karsten Lauritzen (v) og skattepolitisk ordfører Jesper Petersen (S) har meldt afbud til panelet.

Med udgangspunkt i bogen ”Overmod og afmagt – Historien om det nye SKAT”, som professorerne Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen udgav i 2018, vil Peter Bjerre Mortensen og forbundsformand Jørn Rise invitere til en debat om fremtidens Skatteforvaltning. Hvilken effekt bogen har haft på Skatteforvaltningen – og om politikerne egentlig har lært af fortidens fejl.

Hent NYT fra DTS nr. 14/2019 i pdf-format her.

hjemme ill 14