SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 19/2019

21. august 2019
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde tirsdag den 20. august 2019. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Status på Skatteforvaltningen
Skatteforvaltningen med de syv styrelser har nu rundet det første år, og hovedbestyrelsen benyttede derfor lejligheden til at drøfte status på genopretningen.

Dansk Told & Skatteforbund må konstatere, at der i forbindelse med tilførsel af ressourcer især er sket en styrkelse af stabs- og ledelsessekretariatsfunktioner i de nye styrelser, mens det er vanskeligt at se, at der – bortset fra enkelte mindre områder – er sket en egentlig styrkelse af centrale driftsopgaver såsom kontrol og inddrivelse.

I Skattestyrelsen er der et reelt ansættelsesstop i store dele af styrelsen – og på Gældsstyrelsens område er der igen kritik af inddrivelsen fra Statsrevisorerne, ligesom Statsrevisorerne også kritiserer Skatteforvaltningens håndtering af § 38 på statsregnskabet.

Samtidig må forbundet konstatere, at en række opgaver, der involverer flere styrelser, ikke længere kan udføres i samme omfang og så effektivt som tidligere på grund af, at det nu kræver et samarbejde på tværs af flere styrelser, som ikke er etableret på alle områder.

Selvom der også er positive elementer efter etablering af Skatteforvaltningen, er der derfor fortsat en række kritiske tegn, som peger i retningen af, at den genopretning, der hidtil er sket, ikke er tilstrækkelig.

Dansk Told & Skatteforbund ser derfor med stor spænding frem til den nye regerings forslag til finanslov, som fremlægges i september.

Regeringen har allerede skabt forventninger og givet løfter på området – bl.a. omkring styrkelse af skattekontrollen – men det er helt afgørende, at det omsættes til konkret handling over de kommende år gennem en forøgelse af de økonomiske rammer til Skatteministeriet.

Og at disse rammer vel at mærke anvendes til ansættelse af flere medarbejdere, der skal ”ud i marken” – især til kontrol og inddrivelse. Det er ikke en yderligere styrkelse af stabs-, ledelses- og analysefunktioner, der er behov for!

Dansk Told & Skatteforbund ser frem til samarbejdet med Morten Bødskov som ny skatteminister – og imødeser dialogen med ham om rammerne for den fortsatte genoprettelse af Skatteforvaltningen, hvor man langt fra er i hus endnu.

Eksplosion i Østbanegade
Hovedbestyrelsen drøftede eksplosionen ved Skatteforvaltningens bygning i Østbanegade.

Hændelsen kommer på mødet i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), ligesom den også skal behandles på møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU).

I den fortsatte dialog med ledelsen om sikringen af Skatteforvaltningens adresser, vil forbundet havde fokus på, at der skabes maksimal tryghed for de ansatte i Skatteforvaltningen.

Ledelsesværktøjer
Puljen til udbetaling af fastholdelsestillæg til flytteramte medarbejdere er umiddelbart brugt op for 2019 og tildeling af nye tillæg er derfor sat i bero. Personaleorganisationerne er dog i dialog med Skatteforvaltningen og departementet omkring muligheden for tilførsel af flere midler til ordningen i 2019.

I 2020 vil der igen være en pulje til rådighed.

Forbundets strukturudvalg
Det strukturudvalg, der er nedsat til en evaluering af forbundets interne struktur.

For at komme videre med arbejdet – og hvis der viser sig behov udarbejde forslag til ændring af forbundets vedtægter på den ordinære kongres i oktober 2020 – vil strukturudvalget bede repræsentanterne tage stilling til en række principielle spørgsmål på repræsentantskabsmødet i oktober 2019.

Spørgsmålene vil blive udsendt til tillidsrepræsentanterne i september 2019, så der er mulighed for at drøfte dem i valgenheder, kredse og TR-fora inden repræsentantskabsmødet.

Forbundets interne kommunikation
For at styrke og strukturere forbundets interne kommunikation mellem tillidsrepræsentanterne og forbundets sekretariat vil der på en række områder nu blive udarbejdet procesbeskrivelser – indhold, hvem gør hvad, hvornår o.s.v. – som skal sikre samarbejdet mellem forbundets forskellige dele og være med til at understøtte tillidsrepræsentanterne i deres arbejde med at varetage medlemmernes interesser.

Strategigruppe
For at forberede et forslag til strategi for arbejdet i den kommende kongresperiode, som kan behandles på kongressen i 2020, har hovedbestyrelsen nedsat en strategigruppe.

Gruppen består af forbundsformand Jørn Rise, næstformand Allan Christensen, formand for Kreds II (Syd) Anita Illum og redaktør Ole Pedersen.

Repræsentantskabsmøde
Dansk Told & Skatteforbund afholder repræsentantskabsmøde på Hotel Opus i Horsens den 22. og 23. oktober.

Hovedbestyrelsen foreslår følgende dagsorden for mødet:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent og mødesekretær
  3. Status på forbundets virksomhed og debat
  4. Indkomne forslag – herunder forslag fra strukturudvalget om afklaring af rammerne for det videre arbejde med forbundets struktur
  5. Foreløbig godkendelse af regnskabet for 2018
  6. Mødet afsluttes

Hent NYT fra DTS nr. 19/2019 i pdf-format her.


 

 
hjemme ill 14