SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 29/2019

16. december 2019
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 12. og 13. december 2019. På mødet var bl.a. følgende emner:

Finanslov for 2020
Hovedbestyrelsen drøftede finansloven for 2020, som der er indgået politisk aftale om mellem regeringen og partierne, som udgør det parlamentariske grundlag.

Finansloven sikrer, at udgifterne til Skatteforvaltningen i 2020 er dækket – og åbner tillige op for en styrkelse af Skattestyrelsens kontrol gennem tilførsel af 250 nye medarbejdere. Den første del af den styrkelse med i alt 1.000 nye medarbejdere til kontrol, som regeringen planlægger over de kommende fire år.

Det er endvidere regeringens plan i foråret 2020 at komme med en samlet plan for genopretning af Skatteforvaltningen – sandsynligvis gennem indgåelse af en flerårsaftale omkring økonomien.

Hovedbestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med, at der nu er taget hul på en styrkelse af Skattestyrelsens kontrol – behovet for en styrkelse af kontrolområdet har Dansk Told & Skatteforbund gjort opmærksom på gentagne gange gennem det seneste tiår.

Aftalen indeholder også, at der skal udarbejdes en analyse omkring cost benefit ved yderligere ressourcer til kontrol – et ønske, Dansk Told & Skatteforbund også har fremført.

Hovedbestyrelsen må dog konstatere, at der på en række andre områder end kontrolområdet ”ligger bunker” som udtryk for, at der ikke er de nødvendige ressourcer til at løse driftsopgaverne bl.a. omkring udland, person og kundeservice.

Hovedbestyrelsen ser fortsat gerne, at der indgås en flerårsaftale for Skatteforvaltningens økonomi, som kan sikre ro om de økonomiske rammer for genopretningen.

Det må i den forbindelse være en klar forudsætning, at der sikres de nødvendige midler til udvikling af ny it – herunder især til udskiftning af de gamle legacy-systemer.

I kraft af regeringens generelle krav om reduktion af udgifterne til eksterne konsulenter, vil dette imidlertid også få betydning for Skatteforvaltningens budget i 2020. I den forbindelse vil Dansk Told & Skatteforbund holde fokus på, at det ikke kommer til at betyde en besparelse på medarbejderområdet og på de grundlæggende driftsopgaver i Skatteforvaltningen.

Generelt vil forbundet fortsat fokusere på, at der arbejdes på tværs i Skatteforvaltningen – og at dobbeltadministration undgås.

Hovedbestyrelsen skal derfor også opfordre til, at personaleorganisationerne generelt involveres mere og tidligere i arbejdet med genopretning af Skatteforvaltningen – allerede i idéfasen og ikke først, når der foreligger konkrete planer.

Valg af tillidsrepræsentanter
På baggrund af medlemsantallet i valgenhederne – og de indsendte ønsker om yderligere tillidsrepræsentanter på baggrund af særlige behov – fastlagde hovedbestyrelsen det antal tillidsrepræsentanter, der kan vælges i de lokale valgenheder i 1. kvartal 2020.

Valgene sker med baggrund i de nye bestemmelser i forbundets vedtægter omkring valg af tillidsrepræsenter og under respekt af den aftale, der er indgået med Skatteforvaltningen om tillidsrepræsentanter.

Status på flytteplaner i Skatteforvaltningen
Hovedbestyrelsen drøftede status på flytteplanerne – herunder især de flytninger, der skal ske i løbet af 2020, hvor der fortsat udestår ca. 500 flytninger.

Medlemmer, der ønsker forbundets bistand i forbindelse med de varslede flytninger, opfordres til at kontakte den lokale tillidsrepræsentant eller forbundets sekretariat. Også hvis man har modtaget et flyttebrev, men mener, at man skulle have været partshørt forinden og ikke er blevet det.

Ledelsesværktøjer
Hovedbestyrelsen drøftede status på anvendelse af ledelsesværktøjerne – herunder især fastholdelsestillæg til flytteramte.

Hovedbestyrelsen konstaterer, at der nu er eksempler på fastholdelsestillæg ved flytning fra Sluseholmen til Høje Taastrup. Medarbejdere, som tidligere har søgt om at få fastholdelsestillæg i forbindelse med flytning fra Sluseholmen til Køge, men har fået afslag, opfordres derfor til at kontakte deres funktionsleder på ny.

Ny personalepolitik
Arbejdet med at udarbejde en ny personalepolitik i Skatteministeriets koncern går nu i gang.

Arbejdet starter på det overordnede niveau med selve politikken – først når den er på plads, vil arbejdet med udmøntningen af personalepolitikken gå i gang.

Hovedbestyrelsen understregede, at den nuværende personalepolitik er ganske udmærket, og at den derfor bør være udgangspunkt for arbejdet med formuleringen af den nye politik. Udfordringen har i højere grad været, at mange nye i Skatteforvaltningen ikke har været tilstrækkelig bekendt med indholdet i personalepolitikken.

Hent NYT fra DTS nr. 29/2019 i pdf-format her.


 

 
hjemme ill 14