SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 15/2020

15. april 2020
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse har i dag afholdt ordinært hovedbestyrelsesmøde på skype.

På mødet drøftede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Coronasituationen
Hovedbestyrelsen havde en bred drøftelse om de aktuelle forhold i Skatteforvaltningen, hvor langt hovedparten af medarbejderne fortsat arbejder hjemmefra – og skal fortsætte med det indtil den 10. maj. Skatteforvaltningen vurderer dog på, om der er flere forretningskritiske områder end dem, der blev meldt ud i forbindelse med hjemsendelsen, hvor medarbejderne skal møde på kontoret.

Formændene for personaleorganisationerne har holdt et statusmøde med Administrations- og Servicestyrelsen om situationen. Produktionen i Skatteforvaltningen er fortsat på et højt niveau – faktisk højere efter hjemsendelsen af medarbejderne – og sygefraværet er faldet.

Administrations- og Servicestyrelsen ønsker at foretage en trivselsmåling med udgangspunkt i den aktuelle situation. Hovedbestyrelsen drøftede behovet for en MTU med fokus på den aktuelle trivsel og kunne tilslutte sig, at der gennemføres en måling under forudsætning af, at der bliver tale om en hurtig måling kun med få spørgsmål, men hvor medarbejderne har mulighed for at komme med bemærkninger til den aktuelle trivsel. Det er samtidig vigtigt, at Skatteforvaltningen agerer hurtigt på resultatet, hvis målingen viser et behov.

Selvom perioden med hjemmearbejde måske har givet gode resultater i Skatteforvaltningen indtil nu, så peger hovedbestyrelsen dog på, at mange af medlemmerne rundt omkring savner den daglige kontakt til kollegerne og derfor håber meget at kunne vende tilbage til kontoret under en eller anden form fra den 11. maj. Samtidig er de nuværende hjemmearbejdspladser ikke indrettet optimalt, og skulle det blive et længere forløb, må der etableres egentlige distancearbejdspladser med bl.a. ergonomisk korrekt indretning.

Hovedbestyrelsen bemærkede, at hvis det faldende sygefravær skyldes de indretningsmæssige forhold i Skatteforvaltningens kontorer, kunne dette begrunde behovet for en revurdering af den nuværende indretningsguide. Blandt andet spørgsmålet om anvendelse af storrumskontorer – samt indretning af og pladsen i dem.

Kontrollen på momsområdet
Rigsrevisionen er på vej med endnu en kritisk rapport om kontrolindsatsen på momsområdet, som nu skal behandles hos Statsrevisorerne.

Helt generelt kan kritikken ikke overraske hovedbestyrelsen – Dansk Told & Skatteforbund har gentagne gange gjort opmærksom på konsekvenserne af nedprioriteringen af kontrolindsatsen bl.a. på momsområdet.

Hovedbestyrelsen udtrykte dog i særlig grad kritik af, at Skattestyrelsens ledelse ikke havde orienteret personaleorganisationerne om, at der er en kritisk rapport på vej – forbundet fik først kendskab til den, da den var lækket til TV2 og blev omtalt i medierne.

Forbundet vil derfor anmode Skattestyrelsens direktør Merete Agergaard om et møde, hvor kritikken af kontrollen på momsområdet kan drøftes – men også nærmere om gennemførelse af den styrkelse af kontrolindsatsen, der skal ske i forbindelse med etablering af de to nye skattecentre med 250 medarbejdere i år.

Krav til OK21
Indsamling og formulering af forbundets krav til aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2021 starter nu. Opstarten af processen er blevet lidt udfordret af coronasituationen, men der sendes nu et inspirationsmateriale ud til tillidsrepræsentanterne – samt et materiale som tillidsrepræsentanterne kan anvende til dialogen med medlemmerne om mulige krav.

Kravene vi i løbet af sommeren skulle behandles og prioriteres i hovedbestyrelsen, inden forbundets krav sendes videre til centralorganisationen CO10.

Forflyttelser
Der blev før påske sendt breve og partshøringer ud til medlemmer, som varsles til forflyttelser pr. 1. november i år. I denne omgang er det alene medarbejdere i Skattestyrelsen, der er omfattet.

Som noget nyt er der nu indføjet et forbehold om, at den varslede forflyttelse kan blive ændret – bl.a. i lyset af, at der nu skal etableres skattecentre på to nye adresser.

Forbundet anmodede på den baggrund Administrations- og Servicestyrelsen om, at partshøringsfristerne og forflyttelserne blev udsat, indtil der var klarhed over konsekvenserne af etablering af de nye skattecentret. Dette blev afvist af Administrations- og Servicestyrelsen, men der blev givet en garanti om, at hvis der sker noget i perioden frem til 1. november, som ændrer forudsætningerne – f.eks. at der kommer nye stillinger ved de nye skattecentre, som den varslede ønsker at flytte til i stedet – så kan valget gøres om.

Tillægsforhandlingerne
Tillægsforhandlingerne er nu ved at gå i gang rundt omkring i styrelserne og afdelingerne. Billedet er, at de aftalte tidsplaner følges, og der arbejdes mod at få tillægsforhandlingerne gennemført, så tillæg er aftalt inden sommerferien.

Tidsregistrering
Administrations- og Servicestyrelsen har ønsket at ændre fristerne for ændring af tidsregistrering og opgavefordeling bagud, så ændring i tidsregistrering nu kun kan ske fire uger tilbage, og ændring og opgavefordeling kun 10 uger tilbage.

Personaleorganisationerne har været i dialog med Administrations- og Servicestyrelsen om ændringerne. Der har ikke været enighed, men ændringerne er omfattet af ledelsesretten.

Forbundet vil på den baggrund nu anmode Administrations- og Servicestyrelsen om, at der gennemføres en evaluering tre måneder efter indføring af de nye regler.

Det er samtidig vigtigt, at Administrations- og Servicestyrelsen indskærper overfor lederne, at det er i overensstemmelse med de indgåede arbejdstidsaftaler, at der godt kan afholdes 0-dage, inden medarbejderen har optjent tid til afholdelse – f.eks. hvis der kan imødeses en arbejdspukkel i slutning af måneden.

Hent NYT fra DTS nr. 15/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14