SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 25/2020

22. juni 2020
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 18. og 19. juni – for første gang siden coronanedlukningen som et fysisk møde. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Reform af skattekontrollen
Hovedbestyrelsen drøftede aftalen om reform af skattekontrollen og de konsekvenser, det har for Skattestyrelsen bl.a. gennem tilførsel af flere kontrolmedarbejdere.

For at være rustet til konsekvenserne af kontrolreformen i Skattestyrelsen – herunder oprettelse af nye enheder og eventuelle flytninger af opgaver og medarbejdere – og for, at der er det nødvendige fokus på styrkelse af skattefagligheden bl.a. gennem adgangen til diplom i skat, vedtog hovedbestyrelsen en overordnet strategi for forbundets arbejde på området.

Strategien skal nu løbende udvikles og implementeres gennem beslutninger i hovedbestyrelsen – og indholdet vil også være en væsentlig del af budskaberne på forbundets kongres i oktober.

Arbejdet med strategien forankres i det strategiudvalg, som hovedbestyrelsen nedsatte i 2019. Udvalget består af forbundsformand Jørn Rise, næstformand Allan Christensen, hovedbestyrelsesmedlem Anita Illum og redaktør Ole Pedersen.

COVID-19
Hovedbestyrelsen drøftede status på tilbagevending til arbejdspladserne i Skatteforvaltningens bygninger.

I en række bygninger er der udfordringer med, at ISS leverer de nødvendige værnemidler, og tilbagevending er derfor udskudt, til det er på plads.

Hovedbestyrelsen må konstatere, at dette er endnu et eksempel på den forringelse, der er sket af rengørings- og serviceniveauet, siden opgaven er overgået til ISS.

Problemer med ISS i forbindelse med coronaforanstaltninger kan naturligvis meldes ind til Skatteforvaltningens coronapostkasse, men medlemmerne må også meget gerne melde dem ind til forbundet, som så har mulighed for at gå direkte til ledelsen med problemerne – samt at videregive dem til centralorganisationen CO10, som kan tage det med i forbindelse med de forhandlinger om anden bølge af opgaver, der er planlagt til at skulle overgå til ISS.

Anvendelsen af storrumskontorer har også været et tema i forbindelse med tilbagevendingen til arbejdspladserne i Skatteforvaltningen.

Hovedbestyrelsen drøftede anvendelsen af storrumskontorer, som forbundet grundlæggende fortsat ikke er tilhænger af som en generel indretningsløsning i Skatteforvaltningen. Forbundet går ind for, at medarbejderne i Skatteforvaltningen skal have de bedste lokaleforhold under hensyn til opgaverne. For nogle kan det være storrumskontorer – men ikke generelt for alle.

Forbundet fastholder derfor fokus på anvendelse af storrumskontorer og fortsætter dialogen med Skatteforvaltningens ledelse omkring den fremtidige indretning af lokaler – men må samtidig konstatere, at lokaleindretning i sidste ende er en ledelsesbeslutning.

Hovedbestyrelsen drøftede også involveringen af medarbejderne i indretning af nye kontorer gennem lokale lokaliseringsudvalg, hvor der kan konstateres eksempler på manglende involvering. Forbundet vil derfor anmode om en redegørelse for arbejdet i de forskellige lokaliseringsudvalg på det næste møde i Skatteforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg (HSU).

Kongres 2020
Arbejdet med forberedelse af forbundets kongres den 20.-21. oktober 2020 er nu gået i gang.

På mødet havde hovedbestyrelsen bl.a. den første gennemgang af forslag til forbundets budget for de kommende tre år.

Den endelige behandling af materialet, som skal fremlægges på kongressen, sker på hovedbestyrelsesmødet i august.

En enig hovedbestyrelse indstiller genvalg af forbundsformand Jørn Rise og næstformand Allan Christensen på kongressen.

OK21
Centralorganisationerne har haft en drøftelse med skatteministeren om en eventuel forlængelse af de nuværende aftaler- og overenskomster i lyset af coronasituationen, så OK21 blev udskudt til 2022.

Det kan der ikke opnås enighed om vilkårene for mellem parterne, og arbejdet med at forberede krav til OK21 fortsætter derfor i organisationerne.

Forbundet havde dels en række forslag ”på lager” fra tidligere – og der er modtaget nye forslag fra tillidsrepræsentanter og medlemmer. Disse forskellige forslag vil derfor indgå i det videre arbejde i hovedbestyrelsen med formulering og prioritering af forbundets krav.

Kompetenceområdet
Udvikling af kompetencerne blandet medarbejderne i Skatteforvaltningen er et helt centralt og meget vigtigt emne – ikke mindst, når det gælder udviklingen af de skattefaglige kompetencer.

Professionsbachelor i skat er godt i gang og vil fra 2022 være en vej for Skatteforvaltningen og øvrige styrelser under Skatteministeriet for rekruttering af skattefaglige kompetencer.

Samtidig er diplom i skat et tilbud til allerede ansatte i Skatteforvaltningen, som kan sikre udvikling af de skattefaglige kompetencer på samme høje niveau.

For bl.a. at bringe forbundets tillidsrepræsentanter i stand til at være ambassadører for den vigtige udvikling af de skattefaglige kompetencer i alle Skatteforvaltningens styrelser, vil kompetenceområdet være et af de centrale emner på forbundets tillidsrepræsentantkonference i september.

Hent NYT fra DTS nr. 25/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14