SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 8/2021

11. februar 2021
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde på Teams den 10. februar 2021. På mødet var der især erfaringsudveksling mellem repræsentanterne fra kredse og valggrupper (styrelserne) om aktuelle emner.

Hovedbestyrelsen tog dog også stilling til OK21, hvor der – som vi informerede kort om i NYT fra DTS nr. 7/2021 – nu er indgået aftale mellem skatteministeren og centralorganisationerne i CFU om aftale- og overenskomsterne for de kommende tre år.

Forliget indebærer generelle lønstigninger over perioden på 4,42% - generelle lønstigninger, som skulle indebære en sikring af reallønnen, da prisstigningerne i perioden skønnes at ligge lidt lavere.

De generelle lønstigninger udmøntes således:

1. april 2021                       0,80%

1. oktober 2021                  0,30%

1. april 2022                       1,19%

1. oktober 2022                  0,30%

1. april 2023                       1,48%

1. oktober 2023                  0,35%

Herudover fortsætter reguleringsordningen, som forventes at blive udmøntet med 0,36% pr. 1. april 2022 og 0,27% pr. 1. april 2023. Dette bygger på et skøn over udviklingen af lønnen på det private arbejdsmarked – og der er naturligvis en usikkerhed forbundet med disse skøn. Reguleringsordningen vil således kunne give både mere – og mindre – når den faktiske lønstigning er opgjort.

De generelle forhandlinger skal nu suppleres med forhandlinger om organisationernes specielle krav – det vil sige forhandlinger mellem Dansk Told & Skatteforbund/CO10 og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om de krav, der kun gælder forbundets område. Der er dog ikke afsat en pulje, der kan disponeres over ved disse forhandlinger, hvilket betyder, at der – alt andet lige – kun kan forhandles om krav, der ”ikke koster noget”.

Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af resultatet, som CFU har forhandlet på plads med skatteministeren.

Hovedbestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at det lykkedes at indgå en aftale.

Hovedbestyrelsen tager indholdet i aftalen til efterretning. Størrelsen på de aftalte lønstigninger giver i sig selv ikke anledning til begejstring. Resultatet er naturligvis påvirket af den aktuelle coronasituation og den økonomiske usikkerhed, der er forbundet hermed. Hovedbestyrelsen havde derfor hellere set, at man havde valgt at indgå en blot étårig lønaftale.

Hovedbestyrelsen ønsker først endeligt at tage stilling til resultatet – herunder om forbundets repræsentanter i CO10 skal stemme ja eller nej til aftalen – når de specielle krav er forhandlet, da resultatet af disse forhandlinger på forbundets område er en vigtig del af det samlede resultat.

Hent NYT fra DTS nr. 8/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14