SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 10/2021

17. marts 2021
Hovedbestyrelselsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært hovedbestyrelsesmøde på Teams den 15. og 16. marts. På mødet var bl.a. følgende emner:

OK21
Forhandlingerne med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om de specielle krav på Dansk Told & Skatteforbunds område er nu afsluttet.

Forhandlingerne endte beklageligvis uden resultat.

Årsagen er først og fremmest, at der ved de centrale forhandlinger ikke blev afsat puljer til finansiering af de specielle krav. Derfor kunne de krav, der kostede penge, ikke gennemføres.

Der blev fra forbundets/CO10´s side alligevel forsøgt, om der kunne ”handles” om nogle af kravene, men Medarbejder- og Kompetencestyrelsens pris var forbundets opgivelse af aftale- og forhandlingsretten på de pågældende områder – en pris som hverken forbundet eller CO10 principielt ønsker at betale.

Kravene omkring justering af dækningsområdet for forbundets overenskomst kunne Medarbejder- og Kompetencestyrelsen heller ikke imødekomme ved forhandlingerne. Ikke fordi der ikke var afsat midler, for disse krav kostede ikke noget – men fordi, Skatteministeriet ikke ønskede en mulig grænsedragningsproblematik med HK. En problematik, som Dansk Told & Skatteforbund står helt uforstående overfor.

Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne – og herunder især af forhandlingerne om forbundets specielle krav.

Generelt er det hovedbestyrelsens holdning, at resultatet bestemt ikke er prangende – men nok det bedst opnåelige set i relation til coronasituationen.

Den aftalte reguleringsordning er forsat uoverskuelig og ugennemsigtig, og der bør derfor skabes et bedre grundlag inden forhandlingerne i 2024.

Tilsvarende er det vanskeligt at gennemskue forskellene mellem aftalerne på statens område, og dem, der er indgået for kommuner og regioner.

Hovedbestyrelsen ser også med bekymring på sammenholdet i CFU – Centralorganisationernes FællesUdvalg – hvor det især er vigtigt, at CFU-formanden Ritta Bundgaard, som samtidig er formand for HK/Stat, varetager fællesskabets interesser.

Selvom flere af hovedbestyrelsens medlemmer havde det udgangspunkt, at Dansk Told & Skatteforbund skulle stemme nej til det samlede CFU-forlig, blev konklusionen på drøftelserne dog, at forbundets repræsentanter på CO10´s repræsentantskabsmøde den 16. marts 2021 skulle stemme for en anbefaling af et ja til resultatet. Men samtidig på repræsentantskabsmødet markere, at der var tale om det mindst mulige ja fra forbundets side.

Covid 19 og fremtidens arbejdsplads
Hovedbestyrelsen havde en aktuel drøftelse af konsekvenserne af coronahjemsendelsen – herunder bl.a. manglende leveringer af bestilt udstyr til hjemmekontorerne.

Arbejdet med konsekvenserne af coronahjemsendelen er forankret i forbundets Arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøudvalget ser i den forbindelse også tingene i et længere perspektiv – hvilke konsekvenser erfaringerne vil have for fremtidens arbejdsplads i Skatteforvaltningen.

I den forbindelse har Arbejdsmiljøudvalget udarbejdet notater på centrale områder som anvendelse af storrumskontorer, hjemmearbejdspladser og flexible seating, der danner grundlaget for forbundets arbejde med at sikre indflydelse på fremtidens arbejdsplads i Skatteforvaltningen.

Arbejdsmiljøudvalget vil i den kommende tid gennemføre en medlemsundersøgelse omkring medlemmernes holdninger og ønsker til disse centrale emner.

Styrket skattekontrol
Samtlige Folketingets partier står nu bag en aftale om næste etape af den styrkede skattekontrol, som i 2021 betyder 250 nye medarbejdere og etablering af skattecentre i Esbjerg og Viborg.

Personaleorganisationerne er i Skattestyrelsens Hovedsamarbejdsudvalg blevet orienteret om planerne for etablering af de nye skattecentre. Udgangspunktet vil være et forsøg på at lave løsninger, så forflyttelser til de to nye adresser i størst udgangspunkt sker frivilligt. Dette vil forbundet i den kommende dialog med Skattestyrelsens ledelse naturligvis arbejde for at understøtte.

Hovedbestyrelsen pegede på, at det er afgørende, at nyrekrutterede medarbejdere til de nye skattecentre uden skattefaglig baggrund bibringes skattefagligheden gennem formaliserede uddannelsesforløb – primært diplom i skat. Det er ikke holdbart, hvis erhvervelsen af de skattefaglige kompetencer primært forankres i oplæring af erfarne medarbejdere.

Konstituering
Organisatoriske ændringer i Skatteforvaltningens styrelser betyder, at forbundets tillidsrepræsentanter konstitueres på følgende poster:

Skattestyrelsen, fagdirektørområde Borger- og Virksomhedskontakt
Fællestillidsrepræsentant: Bjarne Andersen
Næstformand: Marianne Ravn
Koordinerende tillidsrepræsentant for Person: Bjarne Andersen
Koordinerende tillidsrepræsentant for Virksomhed: Sven Åge Andersen
Koordinerende tillidsrepræsentant for Opkrævningsprocesser og Opkrævning og betaling: Marianne Ravn.

Skattestyrelsen, fagdirektørområde Person
Næstformand: Tine Todsen
Repræsentant i Samarbejdsudvalg: Martin Rodam

Skattestyrelsen, fagdirektørområde Selskab
Koordinerende tillidsrepræsentant for Udbytte: Jan Mogensen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, fagdirektørområde ICE
Fællestillidsrepræsentant og koordinerende tillidsrepræsentant for underdirektørområder: Ulla Kær Andersen.

Vurderingsstyrelsen
Koordinerende tillidsrepræsentant for Stab: Tina Iversen

Enkeltfag på Master i Skat i efteråret

Der optages ikke længere nye studerende på den fulde masteruddannelse i skat på Aarhus BSS, men du kan stadig nå at tage enkeltfag frem til foråret 2023. Mange af fagene bliver tilbudt for sidste gang, så tøv ikke med at ansøge, hvis du er interesseret.

I efteråret 2021 kan du læse følgende enkeltfag på Aarhus BSS:

  • EU-ret (udbydes sidste gang)
  • Skatte- og afgiftsforvaltningsret (udbydes sidste gang)
  • Juridisk metode og artikelskrivning, Case Study

Send din ansøgning senest den 1. maj.

Efter du har ansøgt, skal du huske at sende en mail med, hvilke fag du har søgt, til

HR-kompetenceudvikling@ADST.dk. Når du bruger dette link, kommer der en mail op, der skal tilrettes med dit navn og de fag, du har søgt.

Læs mere om fagene og ansøg her.

hjemme ill 14