SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 28/2021

9. december 2021
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 7. og 8. december 2021. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Fremtidens arbejdsplads
Dialogen om fremtidens arbejdsplads – bl.a. med hensyn til muligheden for hjemmearbejde – er nu lagt ud i de enkelte styrelser med afsæt i det centrale oplæg fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Dansk Told & Skatteforbunds mener fortsat, at principperne for hjemmearbejde skal være, at det skal være individuelt, fleksibelt og frivilligt.

Generelt ser det ud til, at dialogen mellem leder og medarbejder om muligheden for hjemmearbejde kører fornuftigt i langt de fleste styrelser. I Vurderingsstyrelsen er der dog nogle udfordringer, fordi ledelsen har indtaget en mere restriktiv tilgang til spørgsmålet om hjemmearbejde.

Dansk Told & Skatteforbund frygter, at denne restriktive tilgang vil udfordre Vurderingsstyrelsen i mulighederne for at være en attraktiv arbejdsplads, og vil derfor fortsætte dialogen med ledelsen om mere hensigtsmæssige retningslinjer i hele Skatteministeriet.

På arbejdsmiljøområdet arbejdes der på en ny bekendtgørelse, der regulerer de arbejdsmiljømæssige forhold på hjemmearbejdspladser. Dansk Told & Skatteforbund er gennem FH repræsenteret i arbejdsgruppen af chefkonsulent Merete Keller Berdiin.

Retningslinjerne er derfor fortsat. at der skal være tale om en arbejdsplads, der er indrettet, så den passer til medarbejderen. Men det betyder ikke, at det f.eks. nødvendigvis skal være tale om et hæve-sænkebord. Det er tilstrækkeligt, at der er arbejdsforhold med bord, skærm og stol, som passer til den enkelte.

Det er stadig muligt for medarbejderne i Skatteforvaltningen at bestille udstyr til en hjemmearbejdsplads – det var ikke kun i forbindelse med hjemsendelsen sidste år, at det var en mulighed. Udstyret udlånes til medarbejderen, men uden en forud fastsat ophørsdato.

Forbundets arbejdsmiljøudvalg arbejder videre med betingelserne for fremtidens arbejdsplads – bl.a. på at klæde såvel tillidsrepræsentanter som arbejdsmiljørepræsentanter bedre på til at rådgive medlemmerne i reglerne omkring hjemmearbejdspladser.

Corona-situationen
Hovedbestyrelsen drøftede især forholdene omkring kravet til, at medarbejderne skal kunne fremvise coronapas i forbindelse med fremmøde på arbejdspladsen.

Der har blandt medlemmerne været nogen usikkerhed om, hvilke ansættelsesmæssige konsekvenser det vil kunne have, hvis man ikke har et coronapas. Dialogen mellem organisationerne og ledelsen – bl.a. i Skatteforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg – har dog taget udgangspunkt i, at udfordringen med coronapas skal løse på bedst mulige måde, og at ingen skal komme i problemer i forhold til det ansættelsesmæssige.

Hvis medlemmer blive mødt med konsekvenser, der ikke har proportionalitet, opfordres de derfor til at kontakte deres tillidsrepræsentant eller forbundets sekretariat.

Finanslov ´22
Dansk Told & Skatteforbund hilser med tilfredshed, at der nu er indgået en aftale om finansloven for 2022, som indebærer tilførsel af flere ressourcer til Skatteforvaltningen – især til den fortsatte styrkelse af Skattestyrelsens kontrolindsats.

Spørgsmålet om placering af opgaver som følge af Kontroletape 3, som skal implementeres i 2022 – og for den sags skyld også Kontroletape 4, som er planlagt til 2023 – er dog endnu uafklaret, og forbundet skal fortsat opfordre til en hurtig afklaring for at skabe grundlaget for en hensigtsmæssig etablering af de nye adresser.

På baggrund af de erfaringer, der har været omkring rekruttering af nye medarbejdere til Skattestyrelsens kontrolområde i 2021 ser hovedbestyrelsen dog med en vis bekymring på den rekruttering, der skal ske i de kommende år. Markedet for skattekompetencer er mange steder ganske enkelt ved at være støvsuget, og det bliver mere og mere vanskeligt at rekruttere medarbejdere med relevante kompetencer.

De første hold professionsbachelorer i skat bliver klar til ansættelse i begyndelse af 2022 – og en del har allerede fået job i Skatteforvaltningen. Men de kan heller ikke dække det rekrutteringsbehov, der forventes at være i 2022 og 2023.

Valg af tillidsrepræsentanter

Hovedbestyrelsen godkendte det antal tillidsrepræsentanter, der kan vælges i valgenhederne i 2022. Antallet tager udgangspunkt i medlemstallet og behovet i de enkelte valgafdelinger – og der vil være en ”buffer” som kan sikre tillidsrepræsentantdækning af nye adresser, når det er relevant.

Ferieboligerne
Hovedbestyrelsen besluttede, at sekretariatet kan arbejde videre med et projekt til renovering og optimering af ferieboligen i Løkken.

I den forbindelse er der bemyndigelse til, at Kærbølle i Spodsbjerg kan sælges og provenuet anvendes til ferieboligen i Løkken.


Virtuelt medlemsmøde om kompetencer, ansøgning og CV

Dansk Told & Skatteforbund afholder i samarbejde med FTFa virtuelt medlemsmøde om kompetencer, ansøgning og CV.

Medlemsmødet afholdes tirsdag den 14. december 2021, kl. 15.00-16.15.

Der er tilmeldingsfrist den 9. december 2021. Deltagerne vil modtage link til mødet senest den 13. december 2021. Vær opmærksom på selv at booke mødet i kalenderen.

I tilmeldingen bedes skrevet Virtuelt medlemsmøde om kompetencer, ansøgning og CV i emnefeltet samt anført navn og mailadresse til brug for mødet. Tilmelding bedes ske til Medlemsarrangement@dts.dk

På medlemsmødet vil den primære vinkel være at få beskrevet sine kompetencer så præcist og aktuelt som muligt i forhold til det konkret stillingsopslag. Viden om kompetencer til brug for ansøgning og CV kan også anvendes i andre sammenhænge fx som forberedelse til PULS, 1:1 samtaler eller ved ny personaleleder m.v.

Medlemsmødet er tilsvarende to tidligere møder om samme emne, der er gennemført i 2021, så dette er en mulighed for dem, som ikke tidligere er nået med.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Told & Skatteforbund på medlemsarrangement@dts.dk

Hent NYT fra DTS nr. 28/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14