SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 12/2022

10. juni 2022
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 7. og 8. juni 2022. På mødet drøftede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Tillægsforhandlinger
Årets tillægsforhandlinger i Skatteforvaltningens styrelser er ved at være afsluttet.

I Vurderingsstyrelsen har personaleorganisationerne centralt deltaget i forhandlingerne. Dansk Told & Skatteforbund forventer, at der også indgås en aftale om tillæg mellem parterne i Vurderingsstyrelsen.

Erfaringerne fra årets tillægsforhandlinger vil indgå i den evalueringsproces, der er aftalt med Administrations- og Servicestyrelsen.

Hybride arbejdspladser
Begrebet hybride arbejdspladser, som dækker over, at der arbejdes med en kombination af fremmøde på kontoret og hjemmearbejde er emnet for en temadrøftelse i Skatteforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg.

Dansk Told & Skatteforbunds indgang er fortsat, mulighederne for den enkelte skal bygge på frivillighed, individuelle hensyn og fleksibilitet samt aftales mellem den enkelte personaleleder og medarbejderen.

Forbundet er derfor klar til at drøfte en fremtid med hybride arbejdspladser i Skatteforvaltningen.

Hvis der er medlemmer, som i den forbindelse har behov for bistand, er de altid velkomne til at henvende sig til deres tillidsrepræsentant.

Kontrolpakken
Hovedbestyrelsen drøftede den styrkelse af især Skattestyrelsens kontrolindsats, der er sket gennem tilførsel af ekstra kontrolressourcer. Tredje del af pakken med 250 nye medarbejdere kommer i år – og den fjerde og sidste del med yderligere 250 forventes i 2023.

Dansk Told & Skatteforbund noterer sig, at det er gået efter planen med at få nye medarbejdere i de første faser – og at det i al væsentlighed er sket uden uansøgte forflyttelser.

Forbundet vil fortsat have fokus på området – også, at der rent faktisk sker en styrkelse af kontrolenhederne og at ressourcerne ikke anvendes til styrkelse af stabsfunktioner.

Investering i skattemedarbejdere betaler sig, og derfor er det vigtigt, at styrkelsen gennem kontroletaperne sker som det har været intentionen i de politiske aftaler.

MTU/APV og Lederevaluering
Forbundets arbejdsmiljøudvalg er gået i gang med at arbejde med en række fokusområder fra resultatet af undersøgelsen – bl.a. på de områder, hvor der er 0-tolerance i Skatteforvaltningen.

I forhold til den fysiske APV vil arbejdsmiljøudvalget bl.a. fokusere på, om der er en sammenhæng mellem besvarelserne og de forhold medarbejderne arbejder under i relation til kontorstørrelser samt muligheden for hjemmearbejde.

Kompetenceudvikling
Nu er der igen åbnet op for ansøgninger til Kompetencefonden om midler til kompetenceudvikling. Midlerne fordeles nu kvartalsvis, så derfor er der mere ”kamp” om dem i forhold til tidligere.

Folketinget har netop vedtaget en lov, som betyder, at der i Skatteforvaltningen i en femårig periode kan dispenseres for kravet om to års erhvervserfaring, inden man kan komme i gang med en diplomuddannelse i skat.

Det betyder, at medarbejdere, der er rekrutteret eksternt med en akademiuddannelse, nu har mulighed for hurtigere at komme i gang med en diplom i skat.

Folkemødet
Dansk Told & Skatteforbund arrangerer en debatevent på årets Folkemøde under overskriften ”Skatteforvaltningen fire år efter”. I panelet er skatteminister Jeppe Bruus, direktør for FSR – danske revisorer Lone Strøm, analysechef Otto Brøns-Petersen fra CEPOS samt forbundsformand Jørn Rise.

Debatten afvikles i FTFa´s telt fredag den 17. juni kl. 12.00-13.00.

Fusion med TAT
I forlængelse af hovedbestyrelsesmødet blev der afholdt et fælles møde med bestyrelsen for TAT – Tekniske og Administrative Tjenestemænd.

Der var enighed mellem de to bestyrelser om, at mulighederne for en fusion skal undersøges nærmere.

Efter sommerferien vil der derfor blive nedsat en fusionsgruppe, der kan koordinere arbejdet.

Hvis de to organisationer bliver enige om en fusion, vil den tidligst kunne ske i løbet af 2023.

Hent NYT fra DTS nr. 12/2022 i pdf-format her.

hjemme ill 14