SENESTE NYT
20. september 2023

NYT fra DTS nr. 2/2023

12. januar 2023
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt møde den 12. januar 2023. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Tillægsforhandlingerne 2023
Forberedelsen af forårets tillægsforhandlinger er nu i fuld gang rundt omkring i Skatteforvaltningens styrelser – i første omgang med afholdelse af sættemøder, hvor rammerne for tillægsforhandlingerne aftales mellem ledelsen og personaleorganisationerne.

Udgangspunktet er også i år, at der afsættes 1% af lønsummen i de enkelte styrelser til varige tillæg og 2% af lønsummen til engangsvederlag.

Ud over den årlige runde med tillægsforhandlinger bliver der i mindre omfang givet tillæg til medarbejdere i Skatteforvaltningen i løbet af året.

Personaleorganisationerne er blevet lovet, at de nu vil modtage en årlig oversigt over, hvad der bliver givet af tillæg udenfor tillægsforhandlingerne i de enkelte styrelser. Dansk Told & Skatteforbund vil på den baggrund have fokus på omfanget af tillæg og hvilke medarbejderkategorier, der modtager dem. Tildeling af tillæg udenfor tillægsrunden kræver som ved tillægsforhandlingerne, at der indgås en aftale mellem ledelsen og den forhandlingsberettigede personaleorganisation.

Forberedelse til OK ´24
De næste aftale- og overenskomstforhandlinger på det statslige område starter i begyndelsen af 2024, men allerede nu har organisationerne på det statslige område startet forberedelserne til forhandlingerne.

I første omgang skal der formuleres krav fra lønmodtagersiden, og her forventes der især at komme fokus på løn og pension i bestræbelserne på at sikre genopretning af reallønnen efter den stigende inflation i det seneste år.

Den lønstrukturkomite, der blev nedsat afledt af konflikten på sygeplejerskeområde i 2021, er blevet forsinket bl.a. på grund af folketingsvalget i 2022, og resultatet forventes først færdigt i juni 2023. Det er derfor endnu uafklaret, hvilken indflydelse det eventuelt kan få på aftale- og overenskomstforhandlingerne på statens område i 2024.

Forbundets tillidsrepræsentanter opfordres til at ”vejre stemningen” blandt medlemmerne, når der drøftes løn rundt omkring, så medlemmernes bidrag kan bringes videre til arbejdet i lønpolitisk udvalg og i hovedbestyrelsen.

I tilknytning til behandlingen af lønpunktet drøftede hovedbestyrelsen regeringens forslag om afskaffelse af Store Bededag som helligdag. Dansk Told & Skatteforbund støtter FH´s opfordring til regeringen om at trække forslaget.

De skattefaglige uddannelser
En ny årgang professionsbachelorer i skat er nu på vej til at dimittere fra professionshøjskolerne i København, Haderslev og Herning – og mange af dem har allerede fået job i styrelser under Skatteministeriet.

For at synliggøre de skattefaglige uddannelser – professionsbachelor i skat og diplom i skat – har Dansk Told & Skatteforbund fået udarbejdet noget materiale om uddannelserne.

Materialet omkring diplom i skat retter sig primært mod allerede ansatte i Skatteforvaltningen og er derfor på vej ud til tillidsrepræsentanterne, som kan distribuere det videre til medlemmerne forud for årets PULS, hvor der bl.a. skal drøftes efter- og videreuddannelse.

Fusion med TAT
Arbejdet med skabe grundlaget for en eventuel fusion mellem Dansk Told & Skatteforbund og TAT, Tekniske og Administrative Tjenestemænd, fortsætter efter planen.

Der stiles mod at fusionen kan behandles på en ekstraordinær kongres den 27. april 2023.

Den tidligere formand for TAT, Lars Bonde Eriksen, gik på pension i december 2022 og den tidligere næstformand Kim Clausen er valgt som ny formand.

Seniorbonus
Medlemmer på 62 eller derover, der er berettiget til at få udbetalt seniorbonus, som blev aftalt ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2021, får den udbetalt ved lønudbetalingen i januar 2023.

Arbejdsmiljøudvalgets medlemsundersøgelse
Som en opfølgning på medlemsundersøgelsen i 2021 vedrørende kontorindretning og hjemmearbejde, planlægger forbundets arbejdsmiljøudvalg at gennemføre en ny medlemsundersøgelse, hvor der også indgår spørgsmål om trivsel.

Link til undersøgelsen planlægges sendt ud til medlemmerne i slutningen af januar 2023.

Hent NYT fra DTS nr. 2/2023 i pdf-format her.

hjemme ill 14