SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 16/2018

12. april 2018
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt møde den 10. april 2018. På dagsordenen var bl.a. følgende emner:

OK ´18
Det er endnu uafklaret, om det lykkes at indgå en aftale i Forligsinstitutionen på statens område, eller om det ender i en konflikt.

Derfor er der desværre heller ikke meget nyt på området, da der er en udvidet fortrolighed omkring forhandlingerne i Forligsinstitutionen.

Forbundet følger naturligvis udviklingen tæt og vender tilbage med information, når der er nyt. Hvis det kommer til en konflikt med strejke og lockout, vil der blive sendt særlig information til de medlemmer, der er omfattet.

På en kort ekstraordinær kongres i forbundet den 11. april var der fuld opbakning til at give hovedbestyrelsen en bemyndigelse til at fastsætte et eventuelt konfliktkontingent i en periode.

Hvis der kommer en konflikt, vil der derfor kunne opkræves et konfliktkontingent ved forbundets ordinære medlemmer, som kan sikre en solidarisk finansiering af de omkostninger, der er forbundet ved konflikten – herunder udbetaling af konfliktstøtte til medlemmer, som er omfattet af strejke eller lockout.

Hovedbestyrelsen har dog tidligere besluttet, at omkostninger ved en konflikt på op til 5 mio. kr. kan afholdes over forbundets beredskabskasse uden opkrævning af et konfliktkontingent.

Samtidig indeholder bemyndigelsen også, at det ordinære kontingent kan nedsættes for medlemmer, som er omfattet af en konflikt. Nedsættelsen kan ske i den periode, hvor et eventuelt supplerende konfliktlån skal tilbagebetales, så virkningen af konfliktlånets ydelser neutraliseres.

Størrelsen af et eventuelt konfliktkontingent – og en nedsættelse af kontingentet for de konfliktramte – kan først opgøres, når en konflikt er afsluttet, og man kender de økonomiske konsekvenser af konflikten.

Etablering af det nye skattevæsen
Hovedbestyrelsen drøftede konsekvenserne for forbundets medlemmer i forbindelse med etablering af det nye skattevæsen – herunder især flytteplanerne samt anvendelsen af de ledelsesværktøjer, der er til rådighed.

Med hensyn til ledelsesværktøjerne, så har der været flere eksempler på ”signalforvirring” – bl.a. skulle det generelt være holdningen hos ledelsen i Gæld, at der ikke var behov for anvendelse af ledelsesværktøjerne for at fastholde kompetencerne i Gæld. Dette er afkræftet af direktøren for Gæld.

Medlemmer i Gæld, der har fået et nej til en individuel løsning, der omfatter anvendelse af ledelsesværktøj, opfordres derfor til at kontakte deres funktionsleder igen.

Hovedbestyrelsen er fortsat meget bekymret omkring de rammer, der er for etablering af det nye skattevæsen – herunder især de flytninger, der skal ske af opgaver og medarbejdere.

Forbundet vil derfor henvende sig til skatteminister Karsten Lauritzen med eksempler på disse bekymringer og de risici, de indebærer for det nye skattevæsen.

Selvom hovedbestyrelsen har en række bekymringer, er det fortsat holdningen, at forbundet skal fortsætte dialogen med ledelsen omkring etablering af det nye skattevæsen og ikke gennem ophør af samarbejdet med ledelsen udtrykke mistillid til projektet.

Dette skyldes bl.a. hensynet til muligheden for at hjælpe medlemmer, der kommer i klemme, gennem etablering af løsninger i dialog og forhandling med ledelsen. En mulighed, der ikke ville være til stede, hvis samarbejdet med ledelsen bliver afbrudt.

Hovedbestyrelsen opfordrer til, at der i højere grad blødes op og udvises fleksibilitet omkring de kritiske punkter i flytteplanerne. Som det kan konstateres, der har været mulighed for i forbindelse med ansættelsen af den nye fagdirektør for Selskab på Skatteområdet.

Fusion af FTF og LO
Forbundets hovedorganisation FTF afholder ekstraordinær kongres fredag den 13. april, hvor spørgsmålet om en fusion med LO skal behandles.

Hovedbestyrelsen gav mandat til, at forbundets repræsentanter stemmer ja til fusionen af de to hovedorganisationer.

Hovedbestyrelsen har dog fortsat nogle betænkeligheder omkring den fælles hovedorganisation, men fandt, at forbundet bør stemme ja for at have muligheden for at præge arbejdet og udviklingen i en ny hovedorganisation.

Det er derfor et betinget ja – og viser erfaringerne med en ny hovedorganisation, at tingene går i den forkerte retning, forholder forbundet sig retten til at revurdere medlemskabet af den nye hovedorganisation.

På forbundets tillidsrepræsentantkonference, som blev afholdt i forlængelse af hovedbestyrelsesmødet, fik hovedbestyrelsens mandat opbakning blandt et flertal af forbundets tillidsrepræsentanter.

Forbundets tillidsrepræsentantstruktur
Efter opstarten af debatten om forbundets fremtidige tillidsrepræsentantstruktur på mødet i marts, er debatten nu i gang i forbundets kreds og TR-fora.

Den fremtidige tillidsrepræsentantstruktur, som skal afspejle den nye struktur i Skatteministeriet, blev også drøftet på tillidsrepræsentantkonferencen.

Målet er, at en ny struktur med nye vedtægter for forbundet kan vedtages på en ekstraordinær kongres i oktober.

Salg af Hjalmar
Forbundet har modtaget to tilbud fra interesserede købere til forbundshuset på Hjalmar Brantings Plads.

Hovedbestyrelsen besluttede derfor betingelserne for et salg af huset.

Der arbejdes på at finde en alternativ placering af forbundets sekretariat. Udgangspunktet vil være et midlertidigt lejemål, da der på sigt forventes at kunne etableres et sekretariatsfællesskab med en eller flere organisationer på det statslige område.

 

Stå stærkt i feltet af jobansøgere

Dansk Told & Skatteforbund opfordrer medlemmerne til at søge sparring og hjælp til jobansøgningsproces – nogen har slet ikke tænkt på, at der er hjælp at hente, andre kan ikke lide at bede om hjælp og måske kan der også være nogen, som undervurderer behovet.

Formålet med sparring og hjælp til jobansøgningsprocessen er at kunne sikre at få vist,

  • hvad man kan (faglige kompetencer),
  • hvem man er (personlige kompetencer) og
  • hvad man vil (motivation)

på en måde, så den med de ledige opgaver kan fornemme, at her er et godt match. Det at kunne vise et godt match er i dag en forventning til den jobsøgende – også når man søger ny stilling internt i styrelser under Skatteministeriet.

Medlemmer af forbundet har flere muligheder for sparring og hjælp til ansøgningsprocessen, da vi har et samarbejde med henholdsvis FTFa og Min a-kasse, som har jobrådgivere, der har til opgave at hjælpe med at holde medlemmer af a-kassen, som allerede er i job i fortsat beskæftigelse.

Sparring og hjælp kan blandt andet være til job- og karriereafklaring, ansøgning, CV og samtaletræning. Det at søge sparring og hjælp hos professionelle samarbejdspartnere viser, at man tager sin jobsøgning alvorligt og gerne så proaktivt som muligt vil bidrage til at jobsøgningsprocessen lander et job til en selv, hvor man kan have et godt arbejdsliv ved at kunne præstere og trives.

Forbundet afholdte i efteråret 2017 medlemsmøder mere end 30 steder rundt om i landet sammen med FTFa, hvor der blev udleveret et personligt hæfte om muligheder i forandringer med øvelser og tips til, at den enkelte kan finde guldkorn, som bør indgå i ansøgningsmateriale mv. Har du ikke allerede hæftet, så kontakt din tillidsrepræsentant på adressen.

På forbundets hjemmeside er der lagt en masse information med råd og vejledning til job- og karriereafklaring og jobsøgning. Vær opmærksom på at få tænkt job- og karriereafklaring igennem inden jobsøgningsfasen, da dette giver vigtig viden om dig selv, inden du starter jobsøgning ved ansøgning, CV og samtaler. Læs mere her.

Forbundet har også sammen med de øvrige personaleorganisationer bidraget med information på Emneportal på SKATs intranet om afklaring og jobsøgningsprocessen. Der er henvisning til materialet i artiklen ”Stå stærkt i feltet af jobansøgere” fra 11. april 2018 på Indblik på SKATs intranet, hvor direktør for Administrations- og Service Claus Henrik Larsen i video giver input fra SKAT til den interne jobsøgningsproces.

Informationen i videoen og på emneportalen er helt på linje med de synspunkter, som forbundet har forsøgt at formidle via medlemsmøder og information på forbundets hjemmeside om afklaring og jobsøgningsprocessen.

Hvis der er spørgsmål kontakt faglig sekretær Anette Albrechtsen, aa@dts.dk eller 23 21 36 62.

Hent NYT fra DTS nr. 16/2018 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere