SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 34/2020

12. november 2020
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært hovedbestyrelsesmøde på Teams fordelt over to dage den 10. og 11. november 2020. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner.

Konstituering
Hovedbestyrelsesmødet var det første siden forbundets kongres i oktober, og hovedbestyrelsen besatte derfor de forskellige interne og eksterne poster i udvalg m.v. gennem den konstituering, der altid skal ske efter kongressen. Se konstitueringen her.

Konstitueringen omfattede også besættelse af posterne som koordinerende tillidsrepræsentanter for de enkelte afdelinger i Skatteforvaltningens styrelser – samt de poster som formand og næstformand for TR-fora og TR-fagfora, hvor der ikke kunne foretages valg på kongressen. Se oversigten over tillidsrepræsentanter i de forskellige styrelser her.

Mødeplan
Hovedbestyrelsen fastlagde mødeplan for hovedbestyrelsesmøderne i 2021. Se planen her.

Udgangspunktet er fysiske møder, men hvis det ikke er muligt at afholde det på grund af coronasituationen, er der også fastlagt en alternativ mødeplan for Teams-møder, hvor hovedbestyrelsesmøderne generelt afholdes opdelt over to dage.

Opfølgning på kongressen
Hovedbestyrelsen drøftede den mere politiske del af opfølgningen på budskaberne på kongressen i oktober.

Det konkrete arbejde i forbindelse med opfølgningen – herunder oplæg til udmøntning af de politiske beslutninger og strategier – er nu forankret i forbundets strategiudvalg, som løbende skal komme med oplæg til behandling og beslutning i hovedbestyrelsen.

Covid-19-situationen
Den aktuelle coronasituation, hvor langt de fleste af medarbejderne i Skatteforvaltningen er sendt på hjemmearbejde, giver fortsat mange udfordringer.

Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af en række af de mere praktiske problemer, som der fortsat vil blive søgt taget hånd om i dialog med Administrations- og Servicestyrelsen.

Forbundets Arbejdsmiljøudvalg vil især have fokus på en række af de arbejdsmiljømæssige aspekter i forbindelse med coronasituationen og hjemmearbejde.

Koncernfælles personalepolitik
Arbejdet med Skatteministeriets nye koncernfælles personalepolitik fortsætter. Hovedbestyrelsen havde en grundig gennemgang og drøftelse af det oplæg, der foreligger – bl.a. på baggrund af input fra møder i forbundets kredse.

Arbejdet med den nye personalepolitik fortsætter, og resultatet forventes først at være klar i første halvår af 2021.

OK21
Forbundets centralorganisation CO10 har nu godkendt centralorganisationens krav til aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2021 – bl.a. på baggrund af de krav, der var indsendt fra Dansk Told & Skatteforbund.

Kravene skal nu koordineres med kravene fra de øvrige centralorganisationer på statens område i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), inden de i december udveksles med skatteministeren, som varetager den statslige arbejdsgiverrolle ved forhandlingerne.

Det er kutyme, at vi ikke informerer mere konkret om forbundets krav, inden der er sket udveksling af krav mellem CFU og skatteministeren, da der indtil da vil kunne ske justeringer i kravene.

Finanslov 2021
Forhandlingerne på Christiansborg om finansloven for 2021 forventes snart at gå i gang for alvor.

På Skatteministeriets område er der allerede med regeringens forslag til finanslov taget højde for tilførsel af flere ressourcer til den styrkede kontrol i Skattestyrelsen.

Dansk Told & Skatteforbund har dog overfor politiske kontakter også peget på behovet for en styrkelse af kontrollen i Toldstyrelsen – bl.a. gennem anskaffelse af yderligere to containerscannere, så der f.eks. fortsat kan være en containerscanner med base i Aarhus, samt styrkelse af indsatsen mod den stigende cigaretindsmugling ved ansættelse af flere kontroltoldere til området.

Endelig pegede hovedbestyrelsen dog også på, at det er helt afgørende, at der sikres tilstrækkelige økonomiske ressourcer til udvikling af nødvendige it-systemer – herunder hele systemmoderniseringen af de gamle skattesystemer – samt til opretholdelse af en velfungerende it-drift i Skatteforvaltningen, som er forudsætningen for løsning af opgaverne i styrelserne.

I den forbindelse bør Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i langt mindre grad anvende eksterne konsulenter til opgaver i forbindelse med driften af it-systemerne og i stedet ansætte egne medarbejdere til løsning af disse opgaver, så der hermed kan opnås en besparelse.

Arbejde mellem jul og nytår
Der har været en dialog med Skattestyrelsens ledelse – herunder ledelsen i Person – om deres ønske om at holde åbent for betjening af personrettede funktioner mellem jul og nytår.

For forbundets side har det handlet om i størst mulig grad at sikre en frivillig ordning for medlemmer, der ønsker helt eller delvist at arbejde mellem jul og nytår – herunder at sikre de pågældendes rettigheder i relation til arbejdstid m.v.

Samtidig har der dog også været rettet et blik på den afsmitning, der vil kunne være til andre funktioner i Skatteforvaltningen, hvis de er nødt til i et vist omfang at holde åbent som konsekvens af, at Person i Skatteforvaltningen har valgt at have åben for kundebetjening.

Medlemmerne opfordres til at kontakte forbundet, hvis de oplever problemer i forbindelse med ønsket om at holde åbent mellem jul og nytår – f.eks. i relation til arbejdstid, overtidsbetaling, frivillighed, og mulighed for mellem jul og nytår at kunne arbejde fra Skatteforvaltningens kontorer i stedet for fra en hjemmearbejdsplads. Enten til den lokale tillidsrepræsentant eller til sekretariatet.


Udvidet ansøgningsfrist på Aarhus BSS

Aarhus BSS har forlænget ansøgningsfristen på master i Skat fra den 1. november til den 1. december i år. Det betyder, at du stadig kan nå at sende din ansøgning, hvis du vil med på et af fagene i foråret.

De tilbyder følgende fag i foråret:

·         Momsret basis

·         Skattestrafferet og skattekontrol (udbydes sidste gang)

·         Momsret - afgiftsfritagelserne (udbydes sidste gang)

·         Afgiftsret - energiafgifter (udbydes sidste gang)

·         Beskatningselementerne i toldretten (udbydes sidste gang)

Læs mere om fagene og ansøg her.

Hent NYT fra DTS nr. 34/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14