SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 10/2023

13. april 2023
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde tirsdag den 11. april 2023. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

OK ´24
Arbejdet med forberedelse af krav til aftale- og overenskomstforhandlingerne på statens område i 2024 er gået i gang.

Sekretariatet har udsendte inspirationsmateriale til tillidsrepræsentanterne, som kan danne baggrund for dialogen med medlemmerne om ønsker til kravene.

Forbundets krav skal sendes videre til centralorganisationen CO10 i august 2023. Herefter sker der koordinering af kravene i CO10, inden de endelige krav koordineres i Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU).

Anvendelse af 0-dage
Der har fra forskellig side været rejst fokus på mulighederne for, at fagkonsulenter, specialkonsulenter og chefkonsulenter kan afholde de såkaldte 0-dage, hvor nogle medlemmer har oplevet begrænsninger.

Efter forbundets opfattelse er der ikke ændret i administrationen – og det blev bekræftet, da spørgsmålet blev rejst i Skattestyrelsens hovedsamarbejdsudvalg – men forbundet er efterfølgende kommet i besiddelse af retningslinjer fra Skatteforvaltningen på området, som ikke har været forhandlet med personaleorganisationerne.

Hvis Skatteforvaltningen ønsker at ændre i administrationen, har forbundet derfor en formodning om, at personaleorganisationerne først bliver indkaldt til en forhandling om retningslinjerne for administrationen af 0-dage.

For Dansk Told & Skatteforbund er det fortsat udgangspunktet, at anvendelsen af 0-dage skal aftales i en dialog mellem medarbejder og personaleleder ud fra en konkret og individuel vurdering.

Konstituering
Hovedbestyrelsen gennemgik listen over forbundets konstituering i interne og eksterne udvalg og repræsentationer. Den ajourførte konstitueringsliste kan ses her.

Tillidsrepræsentantkonference
Hovedbestyrelsen gennemgik emnerne på den tillidsrepræsentantkonference, som forbundet afholdt i Codanhus den 12. april 2023.

På konferencen var der bl.a. indlæg om tillidsrepræsentanternes bisidderrolle for medlemmerne i forbindelse med personalesager og krav og forventninger til aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2024 blev drøftet.

Mulighederne for skattefaglige uddannelser gennem professionsbachelor i skat og diplom i skat blev gennemgået, og der blev givet en status på drøftelserne med TAT omkring en fusion.

På tillidsrepræsentantkonferencen blev der sagt goddag til syv nye tillidsrepræsentanter, som er valgt på generalforsamlinger eller valgmøder i valgenhederne i løbet af første kvartal 2023. 

Hent NYT fra DTS nr. 10/2023 i pdf-format her.

hjemme ill 14