SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 4/2021

21. januar 2021
Lønregulering 1. februar foreløbig sat i bero

I NYT fra DTS nr. 1/2021 fra den 7. januar 2021 meddelte vi, at den generelle lønstigning herunder reguleringen af tjenestemandspensionerne som følge af reguleringsordningen pr. 1. februar 2021 ville blive negativ.

Der er efterfølgende konstateret en fejl i de data fra Danmarks Statistik, der danner grundlag for beregningen af reguleringsordningen, som gør, at den tidligere udmeldte negative regulering af løn- og tjenestemandspension, ikke er korrekt. Det er vigtigt at pointere, at den faktiske indvirkning på den udmeldte negative regulering endnu ikke er kendt.

De statslige overenskomstparter har derfor aftalt, at lønnen, hvor det er muligt, sættes i bero og ikke reguleres pr. 1. februar 2021, men først reguleres, når den faktiske og korrekte regulering er kendt.

I første omgang har dette betydning for de medlemmer, der er forudlønnet som tjenestemænd. Lønnen vil blive efterreguleret på et senere tidspunkt for denne gruppe. For de bagudlønnede DTS-overenskomstansattes vedkommende er det forventningen, at den korrekte regulering er kendt på et så tidligt tidspunkt, at det ikke kommer til at berøre deres februarløn.

Har du spørgsmål m.v. til ovenstående, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jan Nørner i DTS-sekretariat via mail jn@dts.dk.

Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært hovedbestyrelsesmøde den 20. januar 2021 på Teams. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

OK21
Aftale- og overenskomstforhandlingerne mellem centralorganisationerne i CFU og skatteminister Morten Bødskov er i gang.

Forhandlingerne er dog endnu på så tidligt et stade, at det ikke er muligt at give et bud på, hvordan eller hvornår der kan forventes et resultat.

Dansk Told & Skatteforbund har sikret sig mulighed for udbetaling af konfliktlån til medlemmerne gennem Lån & Spar efter samme model, som blev etableret i 2018, hvis forhandlingerne bryder samme og det kommer til konflikt.

Det er dog vigtigt at understrege, at dette alene er for at sikre muligheden – ikke fordi der er konkrete signaler, som peger i retningen af et sammenbrud i forhandlingerne.

Tillæg ´21
Forberedelsen af forhandlingerne om varige og engangstillæg efter Ny Løn er nu gået i gang rundt omkring i afdelingerne.

I en afdeling i Skattestyrelsen forsøgte forbundets koordinerende tillidsrepræsentant, som forhandler tillæg med underdirektøren, at foreslå en solidarisk model, hvor alle medarbejdere fik samme beløb i engangstillæg på grund af de særlige forhold, der har præget 2020. Dette blev dog afvist såvel af ledelsen som af de øvrige personaleorganisationer.

Forbundets sekretariat har traditionen tro udsendt et indstillingsskema, som medlemmerne kan udfylde, hvis de ønsker at bringe sig selv i spil til tillæg. Indstillingsskemaet er i år tilføjet et nyt felt: ”Angiv en kort begrundelse for tillæg, som kan udveksles med ledelsen”. Dette har givet anledning til usikkerhed blandt nogle medlemmer – om indstillingsskemaet udveksles med ledelsen.

Det skal derfor understreges, at indstillingsskemaet naturligvis ikke udveksles med ledelsen. Det er alene et internt papir, som kan understøtte tillidsrepræsentanterne med argumenter, når de skal forhandle tillæg med ledelsen. Feltet var derfor tænkt som en ekstra hjælp til at fremhæve et muligt argument, som tillidsrepræsentanten godt kunne udveksle med ledelsen forud for forhandlingerne – uden at der sker udveksling af indholdet i resten af skemaet.

Det er naturligvis frivilligt for den enkelte, om man ønsker at udfylde dette ekstra felt – og medlemmerne er altid meget velkommen til at kontakte deres tillidsrepræsentant, hvis der er behov for råd og vejledning i forbindelse med indstillingsskemaet.

Coronasituationen
Hovedbestyrelsen drøftede status på situationen som følge af coronahjemsendelsen – herunder hvordan det går med levering af det kontor- og it-udstyr til hjemmearbejdspladsen, som blev bestilt i efteråret 2020.

Generelt er situationen fortsat, at nogle fortsat trives med at arbejde hjemme, mens andre oplever en stigende grad af mistrivsel på grund af hjemmearbejdet.

Forbundets arbejdsmiljøudvalg vil i den kommende tid sætte fokus på, hvad der kan gøres for at minimere denne mistrivsel – bl.a. gennem dialog med ledelsen på alle niveauer.

Det lokale arbejde i FH
Det lokale arbejde i hovedorganisationen FH er nu ved at starte op. Dansk Told & Skatteforbund er i kraft af forbundets størrelse ikke obligatorisk deltager i dette arbejde i FH´s lokale sektioner.

Hovedbestyrelsen havde en principiel drøftelse af, om det skal være muligt for forbundets valgenheder frivilligt at tilslutte sig FH´s lokale arbejde.

På grund af den selvstændighed – også økonomisk – der er i FH´s lokale sektioner, kan det ikke udelukkes, at der lokalt træffes beslutning om støtte af partipolitisk karakter.

Netop dette forhold var anledningen til ét af forbundets forbehold i forbindelse med beslutningen om dannelsen af FH gennem en fusion af FTF og LO.

Med henvisning til forbundets vedtægter, hvor det er fastsat, at Dansk Told & Skatteforbund er partipolitisk uafhængig og ikke yder økonomisk bistand til politiske partier, besluttede hovedbestyrelsen derfor, at valgenhederne ikke kan vælge at deltage i arbejdet i FH´s lokale sektioner.

Koncernfælles personalepolitik
Arbejdet med Skatteministeriets nye koncernfælles personalepolitik fortsætter, og arbejdsgruppen afholder næste møde den 22. januar.

Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af det udkast til personalepolitik, der foreligger på nuværende tidspunkt, og udtrykte bl.a. tilfredshed med, at den understøtter sammenhænge på tværs mellem Skatteministeriets styrelser.

Dansk Told & Skatteforbunds strategiarbejde
Arbejdet med udmøntning af det strategiprogram, der blev vedtaget på forbundets kongres i oktober, er godt i gang.

I første omgang er der nu opsat en ramme for den videre strategiproces, som i løbet af kongresperioden vil udmønte sig i en række konkrete strategiinitiativer.

Strategiprogram og proces for strategiarbejdet kan findes her på forbundets hjemmeside, hvor de strategiinitiativer, der besluttes i hovedbestyrelsen, også vil blive lagt på.

Hent NYT fra DTS nr. 4/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14